ebook img

Prof. Dr. Bilgen Taneli PDF

60 Pages·2017·3.29 MB·Turkish
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Prof. Dr. Bilgen Taneli

Sağlıklı Kentlerin Yaşlılar ve Alzheimer Hastaları için Önemi Prof. Dr. Bilgen Taneli Uludağ Üniv.Tıp Fak. Psikiyatri Klin. Em. Öğretim Üyesi ''Sağlıklı Yaşlanma ve Alzheimer'i Önleme Derneği'' Yönetim Kurulu Başkanı Sağlıklı Kentler Birliği Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi 11-14 Aralık 2018, Bursa Dünya Nüfusu Hızla Yaşlanıyor • 1800’lerin başında Dünya nüfusunun 1 milyar kişi olduğu varsayılmakta. • 1960 yılında 3 milyar • 2000 yılında 6 milyar • 2012 yılı başlarında 7 milyar • 2050 yılında 10 milyar olacağı tahmin edilmekte Dünya’da nüfus artış yüzdeleri Yaşlıların Artışı: (1750 – 2050 Yılları) Batı Ülkelerinde Başlıca Üç Yaş Grubunun Değişimi 65 Yaş Üstü Nüfus  Dünya nüfusu hızla yaşlanırken, genel nüfus içinde  65 yaş üzerindeki yaşlı nüfus da hızla artmakta.  Bu artış özellikle gelişmekte olan ülkelerde olmakta  2050 yılında dünya nüfusu 10 Milyar’a ulaşırken  65 yaş üzeri nüfus da 2 Milyar’ın üzerinde olacak. Türkiye’deki Nüfus Artışı Nereye Gidiyor? Türkiye'nin Yaş Piramitleri 2000 yılı 2010 yılı 67.803.927 73.722.988 2020 yılı 2030 yılı 82.076.788 88.427.604 2040 yılı 2050 yılı 93.475.575 92.257.821 Yıllara Göre Yaş Gruplarının Nüfus Artışları Yıllara Göre 65 ve 80 Yaş Üzeri Nüfus Artışı (Yüzde) %

Description:
Alzheimer Hastaları için Önemi. Prof. Dr. Bilgen Taneli. Uludağ Üniv 'Yaş ilerledikçe tabaklar küçülür'. • Japonya'da Okinawa adası sakinleri ile
See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.