ebook img

Philosophy and the Art of Scientific Discovery PDF

222 Pages·1993·79.397 MB·English
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Philosophy and the Art of Scientific Discovery

s © 1993 Henk de Regt, Amsterdam Omslag : Anne-Marie van Sprang Opni a a k : Pe f er v an Dorp Druk: ; Ponsen & Looijen, Wageningen VRIJE UNIVERSITEIT A A TMT^Ifc /yn j^t-r T "FITI f~\T7T!Cy friTTTT1 llol_.rl ! JKwtil ov^tiKLi I ». ->- ' = — ~ van de faculteit der wijsbegeerte op maandag 18 oktober 1993 te 13.30 uur uw van de universiteit, De Boelelaan 1105 Urlvnsr/vXr TJ tTxTt prof.dr P.P. Kirschenmann dr J.A. Radder prof.dr D.G.B.J. Dieks Bij de voorbereiding en de vervaardiging van dit proefschrift heb ik het voorrecht gehad dat een aantal mensen mij op deskundige en enthousiaste wijze heeft geholpen. Van hen wil ik allereerst Hans Radder en Peter Kirschenmann noemen. Het is voor een belangrijk deel aan hun begeleiding en betrokkenheid te danken geweest dat het onderzoek voorspoedig verliep. Zij hadden steeds tijd voor mij, waardoor onze gezamenlijke besprekingen soms marathonzittingen werden. Hoewel het project aanvankelijk hun geesteskind was, kon ik het door de vrijheid die ze me gaven, al gauw tot het mijne maken. Hun kritisch commentaar op mijn geschriften, de vele suggesties en verbeteringen, had ik echter niet kunnen missen. Ook de overige leden van de VF-groep "Normativiteit en Kennis" hebben een bijdrage geleverd in de discussies die naar aanleiding van mijn stukken gevoerd zijn. Dennis Dieks wil ik bedanken voor zijn bereidheid om als refe- rent op te treden, maar ook voor zijn altijd scherpzinnige en relevante commentaar op eerdere versies van enkele hoofdstukken. In de totstandkoming van het proefschrift in zijn uiteindelijke vorm hebben verscheidene mensen een rol gespeeld. Tina en Bas Jongeling namen de taak op zich mijn Engels te verbeteren. Deson- danks kunnen er nog taalkundige ongerechtigheden voorkomen, om- dat ik tot het laatste moment wijzigingen heb aangebracht. Peter van Dorp verzorgde de lay-out. Anne-Marie van Sprang zette haar artis- tieke gaven in om de omslag vorm te geven. Vincent van Dijk, Barend van Engelenburg, Arnoud Heerings en Paul van Acker lazen en cor- rigeerden ieder een gedeelte van de voorlaatste versie. Martien verdient ten slotte een bijzondere vermelding. Zij heeft me in de afgelopen tijd op vele manieren geholpen en geïnspireerd. 9 16 f science 17 ence' 29 2.3.1 Delineating philosophy and science 31 2.3.2 A taxonomy of philosophical ideas 33 2.4 Basic assumptions of the historical case studies 39 lies 45 CHAPTER 3 Maxwell, Boltzmann. and the kinetic theory of gases 47 3.1 Introduction 47 3.2 The philosophical ideas of Maxwell and Boltzmann 49 3.2.1 The philosophy of James Clerk Maxwell 50 3.2.2 The philosophy of Ludwig Boltzmann 58 3.3 Maxwell, Boltzmann, and the specific heat anomaly 65 3.4 Evaluating the analyses of Clark and Nyhof 80 1 4.2 The philosophical roots of Niels Bohr's physics 4.2.1 Bohr's early philosophical ideas and their sources 4.2.2 Bohr's atomic theory 4.2.3 Bohr's philosophical development, 4. berg, theory in the 1920s 4.3.1 4.3.2 Quantum theory i; 4.4 The electron spin hypothesis 4. mechanics 4.5.1 5.2 Four theories of science 5.2.1 Kuhn's theory of scientific development 203 212 SUMMARY IN DUTCH The history of science abounds with examples of scientists who claim that their work is based on particular philosophical principles. For a long time, philosophers of science tended to ignore such examples. They had set themselves the task of answering the question of how scientific knowledge could be justified, which they considered an is- sue that had to be tackled by means of a priori reasoning. The idea that a study of the actual history of science could illuminate this problem was regarded as misguided, and accordingly, philosophers were not really interested in the philosophical views of scientists themselves. This traditional conception of the task and method of the philosophy of science was codified in the well-known distinction be- tween 'context of discovery' and 'context of justification', which was championed by the logical empiricists and Karl Popper. The context distinction separates the empirical study of science, as practised by historians, sociologists and psychologists, from the philosophical study of science. Empirical study of science, it was argued, concerns the context of discovery and cannot contribute to the resolution of prob- lems regarding the epistemological status of scientific knowledge. The latter issues belong to the context of justification, which is the domain of the philosophy of science. The context distinction thus serves to define the domains of dis- tinct disciplines, which address different types of questions. It has been taken to imply, moreover, a demarcation between different kind of processes, studied by these distinct disciplines; the process of the production or discovery of scientific knowledge has to be separated from the process of the justification- of this knowledge. Proponents of INTRODUCTION 9 the distinction argue that the latter process is governed by the laws and criteria of logic and epistemology alone, which they suppose to be of a non-empirical, immutable nature. By contrast, the process of dis- covery is an empirically given process, and, though perhaps interest- ing by itself, it is allegedly irrelevant to the problems with which philosophers of science are occupied. If practising scientists endorse particular philosophical principles and claim that their scientific re- sults are in accordance with these principles, then these are facts pertaining to the process of discovery. The traditional philosopher of science considers only the scientific results in question, while the philosophical principles of the scientist who discovered them are rele- gated to the context of discovery. The latter are regarded, at least from the philosophical point of view, as irrelevant idiosyncrasies. The last three decades, however, have witnessed a radical trans- formation of the methods and aims of the philosophy of science. This change was initiated by Thomas Kuhn, whose work has made philoso- phers of science more sensitive to the history of science, In his cele- brated book The Structure of Scientific Revolutions, Kuhn argued that the eternal criteria governing the justification of scientific knowledge, which the logical empiricists and Popper sought to uncover, do not ex- ist. What does exist are only the actual standards of scientific com- mumtiGs« Kuhn s*to.t6cii in other words, that there is no point in distin- guishing between ideal justification and real acceptance of knowl- edge. Scientific knowledge which is accepted as such by the scientific community simply is justified knowledge. In Kuhn's view, an exami- nation of the history of science, particularly of the criteria for accept- ance of scientific communities, may illuminate issues which were previously considered to be the exclusive domain of the philosophers of science, namely questions as to what is meant when knowledge is tween context of justification and context of discovery as domains of different disciplines. A consequence of this changed conception of the task and methods of the philosophy of science is that the philosophical views of practising scientists cannot be ignored anymore. Standards of scientific communities are standards of real people, and the philo- sophical commitments of these people may be expected to influence their standards. It was only natural that, as a consequence of the breakdown of the context distinction, the process of discovery as such caught the at- tention of an increasing number of philosophers of SCI612C8 « Since 1980, when two important collections of essays on scientific discovery appeared, the study of discovery has been a distinct and weighty topic on their agenda.1 The proponents of philosophical analysis of discov- 1 Nickles (1980a) and Nickles (1980b) INTRODUCTION 11 ery processes claim that the ways in which scientists arrive at hypo- theses, theories, and other results, may have epistemic import. To be sure, it was not for the first time that scientific discovery was viewed philosophers believed that it was possible to construct algorithmic 'logics of discovery', which could provide ' generative epistemic sup™ ception of discovery is no lonejox* considered ten9.1)1 e » Sciei-i.ti.fic dis— covery is presently viewed as a process which is neither determined by rules nor completely arbitrary. Instead, in the process of discovery, scientists employ heuristics. Heuristics consists in strategies which guide the scientist in the construction of hypotheses, theories, and so precisely they work, and what is their philosophical import. The pro- ponents of discovery analysis set themselves the task of answering these questions. Now, it may be expected that the philosophical views of scientists themselves play a role in the heuristics they employ. Indeed, this gen- eral idea was accepted even by traditional philosophers of science, such as Popper, but they did not regard it as a philosophically interest- ing topic. Since heuristics is currently viewed as being of philosophi- cal importance, however, a systematic analysis of the heuristic role of philosophical conceptions m the development of science öLppeöxs to be of special philosophical interest. Such an . analysis has not yet been provided, and the present study is an attempt to fill this gap. The general aim of this study is to examine and display the heuristic function of philosophical conceptions in the development of science. In other words, its subject is the role of philosophy in scien- tific discovery. The approach which will be taken in pursuing this aim starting point of its philosophical analysis. Accordingly, I will carry out two case studies in the history of modern physics in which I investi- r gate the philosophical views of individual physicists and the way in which these have influenced their scientific work. The first case study deals with the history of the kinetic theory of gases in the second half of the nineteenth century. The second one has the development of the case studies, which are presente d in Chapters 3 and 4, take up the greatest part of this dissertation. The reason for this is that, in ray view, a philosophical understanding of science is unattainable without a serious study of the history of science. 1 believe that it does not suf- fice merely to present a philosophical view of science and to clothe it with scattered examples from history, as has often been done. Instead, one should immerse oneself into the details of actual history, and by

See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.