ebook img

Nilifer İlhan_CEMAL SÜREYA PDF

598 Pages·2010·3.53 MB·Turkish
by  
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Nilifer İlhan_CEMAL SÜREYA

1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Nilüfer İLHAN CEMAL SÜREYA (HAYATI, EDEBÎ FİKİRLERİ ve ŞİİRİ) DOKTORA TEZİ TEZ YÖNETİCİSİ Doç. Dr. Erdoğan ERBAY ERZURUM-2010 I İÇİNDEKİLER ÖZET ............................................................................................................................. IX ABSTRACT .................................................................................................................... X ÖNSÖZ .......................................................................................................................... XI KISALTMALAR ....................................................................................................... XIII GİRİŞ ............................................................................................................................... 1 BİRİNCİ BÖLÜM .......................................................................................................... 8 1. HAYATI, DERGİCİLİĞİ ve ESERLERİ ................................................................ 8 1.1.Hayatı ..................................................................................................................... 8 1. 1. 1. Ailesi ve Çocukluğu ..................................................................................... 8 1.1.2. Öğrenimi ....................................................................................................... 11 1.1.3. Memuriyeti ................................................................................................... 13 1.1.4. Edebiyata ilgisi ............................................................................................. 16 1.1.5. Edebiyat Dünyasından Arkadaşları .............................................................. 20 1.1.6. Evlilikleri, Aşkları ve Çocukları ................................................................... 24 1.1.7.Yazma ve Çalışma Biçimi ............................................................................. 27 1.1.8. Kişiliği .......................................................................................................... 28 1.1.9. Dünya Görüşü ............................................................................................... 38 1.1.10.Ölümü .......................................................................................................... 43 1.2. Dergiciliği ............................................................................................................ 45 1.2.1. Papirüs .......................................................................................................... 48 1.2.2.Yazdığı Diğer Dergi ve Gazeteler ................................................................. 56 1.3. Eserleri ................................................................................................................. 57 1.3.1. Şiir ................................................................................................................ 57 1.3.1.1. Üvercinka .............................................................................................. 57 1.3.1.2. Göçebe ................................................................................................... 64 1.3.1.3. Beni Öp Sonra Doğur Beni .................................................................... 67 1.3.1.4. Uçurumda Açan ..................................................................................... 71 1.3.1.5. Sıcak Nal ............................................................................................... 73 1.3.1.6. Güz Bitigi .............................................................................................. 75 1.3.2. Günlük .......................................................................................................... 78 II 1.3.2.1. Günler .................................................................................................... 78 1.3.3. Deneme/Eleştiri ................................................................................................ 81 1.3.3.1. Şapkam Dolu Çiçekle ............................................................................ 81 1.3.3.2. Günübirlikler ......................................................................................... 85 1.3.3.3. Folklor Şiire Düşman ............................................................................ 88 1.3.3.4. Papirüs’ten Başyazılar ........................................................................... 89 1.3.3.5. Oluşum’da Cemal Süreya ...................................................................... 90 1.3.3.6. Aydınlık Yazıları/ Paçal ........................................................................ 91 1.3.4. Çocuk ............................................................................................................ 92 1.3.4.1. Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi ................................................................... 92 1.3.5.Portre ............................................................................................................. 94 1.3.5.1. 99 Yüz İzdüşümler/ Söz Senaryosu ....................................................... 94 1.3. 6. Mektup ....................................................................................................... 100 1.3.6.1.Onüç Günün Mektupları ....................................................................... 100 1.3.7. Antoloji ....................................................................................................... 103 1.3.7.1. Mülkiyeli şairler .................................................................................. 103 1.3.7.2.100 Aşk şiiri ......................................................................................... 104 1.3.8. Konuşturma/ Soruşturma ............................................................................ 106 1.3.8.1.Güvercin Curnatası ............................................................................... 106 1.3.9. Çeviri .......................................................................................................... 108 1.3.9.1. Roman ve Fikir .................................................................................... 108 1.3.9.2. Şiir/ Yürek Ki Paramparça .................................................................. 109 İKİNCİ BÖLÜM ....................................................................................................... 110 2.SANAT ve EDEBİYAT ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ ............................................... 110 2.1. Sanat ve Sanatçı ................................................................................................. 110 2.2. Okur ................................................................................................................... 111 2.3. Edebiyat ve Meseleleri ...................................................................................... 112 2.4. Dil ...................................................................................................................... 114 2.5. Şiir, Şiirin Niteliği, Şiirin İşlevi ve Türk Şiiri ................................................... 115 2.5.1. Şiirde Anlam ............................................................................................... 124 2.5.2. Şiirde Biçim ve Öz ..................................................................................... 125 III 2.5.3. Şiirde Gelenek ............................................................................................ 126 2.5.4.Şiirde Taklit ................................................................................................. 129 2.5.5. Şiir ve Çeviri ............................................................................................... 130 2.5.6. Şiir ve Düz Yazı ......................................................................................... 132 2.5.7. Şiir ve Dil Devrimi ..................................................................................... 133 2.5.8. Şiir ve İktidar .............................................................................................. 135 2.5.9. Şiir ve Resim .............................................................................................. 138 2.5.10. Şiir ve Televizyon ..................................................................................... 140 2.5.11. Şiir ve Ödül ............................................................................................... 141 2.6. Şair ve Misyonu ................................................................................................. 142 2.7. Edebî Dönemler, Akımlar ve Hareketler ........................................................... 145 2.7.1. Divan Şiiri .................................................................................................. 145 2.7.2. Halk Şiiri .................................................................................................... 148 2.7.3. Tanzimat ve Servet-i Fünûn Şiiri ............................................................... 149 2.7.4. Hece Şiiri .................................................................................................... 151 2.7.5. Garip Şiiri ................................................................................................... 152 2.7.6. İkinci Yeni Şiiri .......................................................................................... 155 2.8. Edebî Türler ....................................................................................................... 166 2.8.1. Deneme ....................................................................................................... 166 2.8.2. Roman ......................................................................................................... 168 2.8.2. Hikâye ......................................................................................................... 171 2.9. Eleştirmenler ...................................................................................................... 172 2.9.1. Fethi Naci (1927- 2008) ............................................................................. 176 2.9.2. Hüseyin Cöntürk (1918- 2003) ve Mehmet H.Doğan (1931- 2008) .......... 177 2.9.3. Nurullah Ataç (1898- 1957) ....................................................................... 178 2.9.4. Suut Kemal Yetkin (1903- 1980) ............................................................... 180 2.10. Şairler .............................................................................................................. 182 2.10.1. Ahmet Arif (1927- 1991) .......................................................................... 182 2.10.2. Ahmet Hamdi Tanpınar (1901- 1962) ...................................................... 184 2.10.3. Arif Damar (1925-…) ............................................................................... 185 2.10.4. Attilâ İlhan (1925- 2005) .......................................................................... 185 2.10.5. Bedri Rahmi Eyüboğlu (1913- 1975) ....................................................... 188 IV 2.10.6. Behçet Necatigil (1916- 1979) ................................................................. 189 2.10.7. Cahit Külebi (1917- 1997) ........................................................................ 191 2.10.8. Can Yücel (1926- 1999) ........................................................................... 192 2.10.9. Ceyhun Atuf Kansu (1919- 1978) ............................................................ 194 2.10.10. Fazıl Hüsnü Dağlarca (1914- 2008) ....................................................... 195 2.10.11. Hilmi Yavuz (1936-…) .......................................................................... 198 2.10.12. İlhan Berk (1918- 2008) ......................................................................... 199 2.10.13. İsmet Özel (1944-… ) ............................................................................. 200 2.10.14. Mehmet Kemal [Kurşunluoğlu] (1921- 1998)........................................ 201 2.10.15. Melih Cevdet Anday (1915- 2002) ......................................................... 202 2.10.16. Mustafa Seyit Sutüven (1908- 1969) ...................................................... 204 2.10.17. Nâzım Hikmet Ran (1901- 1963) ........................................................... 204 2.10.18. Oktay Rifat Horozcu (1914-1988) .......................................................... 208 2.10.19. Orhan Veli Kanık (1914- 1950) ............................................................. 211 2.10.20. Sabahattin Kudret Aksal (1920- 1993) ................................................... 213 2.10.21. Tevfik Fikret (1867- 1915) ..................................................................... 213 2.10.22. Turgut Uyar (1927- 1985) ...................................................................... 216 2.10.23. Ülkü Tamer (1937-…) ............................................................................ 217 2.10.24. Yahya Kemal Beyatlı (1884- 1958)........................................................ 218 2.10.25. Yaşar Nabi Nayır (1908- 1981) .............................................................. 220 2.10.26. Yılmaz Gruda (1930-…) ........................................................................ 221 2.10.27. Diğer Şairler ........................................................................................... 222 2.10.28. Halk Şairleri ............................................................................................ 226 2.10.28.1. Pir Sultan Abdal (XVI.yy) ............................................................... 226 2.10.28.2. Karacaoğlan (XVII.yy) .................................................................... 226 2.10.29. Yabancı Şair ve Düşünürler .................................................................... 227 2.10.29.1. Pablo Neruda (1904-1973) .............................................................. 227 2.10.29.2. Paul Eluard (1895-1952) ................................................................. 227 2.10.29.3. Georg Lukács (1885-1971) .............................................................. 228 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ..................................................................................................... 230 3. ŞİİRLERİNİN TEMA ve YAPI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ................... 230 V 3.1.Şiirlerinin Tema Bakımından İncelenmesi ......................................................... 230 3.1.1. Aşk .............................................................................................................. 230 3.1.2. Kadın .......................................................................................................... 239 3.1.2.1. Kent Kadını ......................................................................................... 240 3.1.2.2. Anadolu Kadını ................................................................................... 243 3.1.2.3. Sevgili/ Anne ....................................................................................... 246 3.1.2.4. Anne .................................................................................................... 247 3.1.2.5. Evli Kadınlar ve Çok Eşlilik ................................................................ 251 3.1.3. Kadın Bedeni .............................................................................................. 259 3.1.4. Erotizm ....................................................................................................... 265 3.1.5. Baba ............................................................................................................ 278 3.1.6. Ölüm ........................................................................................................... 281 3.1.7. Yalnızlık/ Sıkıntı/ Sürgünlük ...................................................................... 291 3.1.8. Kent ve Mekân ........................................................................................... 297 3.1.8.1. İstanbul ................................................................................................ 297 3.1.8.2. Ankara ................................................................................................. 299 3.1.9. Coğrafya ..................................................................................................... 302 3.1.9.1. Anadolu ............................................................................................... 302 3.1.9.2. Ortadoğu ve Afrika .............................................................................. 305 3.1.10. Portreler (İzdüşümler) .............................................................................. 308 3.1.11. Günlük Hayat/ Sigara ve İçki .................................................................. 313 3.1.12. Zaman ....................................................................................................... 317 3.1.13. İnanç ......................................................................................................... 321 3.1.14. Politika ...................................................................................................... 324 3.1.15. Tarih ......................................................................................................... 327 3.2.1. Mitolojik Öğeler ......................................................................................... 332 3.2.2. Şiirini Besleyen/ Etkileyen Kaynaklar ....................................................... 334 3.2.3. Metinlerarasılık ........................................................................................... 335 3.2.3.1. Gönderge (Gönderme) ......................................................................... 336 3.2.3.2. Alıntı (Citation) ................................................................................... 341 3.2.3.3. Öykünme (Pastiş) ................................................................................ 344 3.2.3.4. Anıştırma (Allusion) ............................................................................ 346 VI 3.2.3.5.Yansılama (Parodi) ............................................................................... 347 3.2.4. Şairlerle Etkileşim ...................................................................................... 347 3.2.4.1. Divan Edebiyatı ................................................................................... 347 3.2.4.1.1. Şeyh Galib (1757-1799) ............................................................... 348 3.2.4.2. Halk Edebiyatı ..................................................................................... 349 3.2.4.2.1.Yunus Emre (13.yy) ...................................................................... 349 3.2.4.2.2. Karacaoğlan (17.yy) ..................................................................... 349 3.2.4.3.Yeni Türk Edebiyatı ............................................................................. 350 3.2.4.3.1. Ahmet Haşim (1885-1933) ........................................................... 351 3.2.4.3.2. Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958) .............................................. 351 3.2.4.3.3. Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956) ................................................... 352 3.2.4.3.4. Orhan Veli Kanık (1914-1950) .................................................... 352 3.2.4.3.5. Oktay Rifat Horozcu (1914-1988) ................................................ 353 3.2.4.3.6. Melih Cevdet Anday (1915-2002) ................................................ 354 3.2.4.3.7. Fazıl Hüsnü Dağlarca (1914-2008) .............................................. 355 3.2.4.3.8. Behçet Necatigil (1916-1979) ...................................................... 355 3.2.4.3.9. Salâh Birsel (1919-1999) .............................................................. 356 3.2.4.3.10. Turgut Uyar (1927-1985) ........................................................... 357 3.2.4.3.11. Sezai Karakoç (1933-…) ............................................................ 358 3.2.4.4. Batı Edebiyatı ...................................................................................... 360 3.3. Şiirlerinin Yapı Bakımından İncelenmesi ......................................................... 363 3.3.1. Nazım Biçimi .............................................................................................. 363 3.3.1.1. Dize Sayısı Eşit Bentlerle Kurulan Şiirler ........................................... 364 3.3.1.2. Dize Sayısı Farklı Bentlerle Kurulan Şiirler........................................ 370 3.3.2. Nazım Şekli ................................................................................................ 377 3.3.2.1. Halk Edebiyatına Ait Nazım Şekli ...................................................... 377 3.3.2.2. Divan Edebiyatına Ait Nazım Şekli .................................................... 381 3.3.2.3. Batı Edebiyatına Ait Nazım Şekli ....................................................... 383 3.3.3. Kafiye ve Redif ........................................................................................... 386 3.3.3.1. Düz, Çapraz ve Sarma Kafiyeden Oluşan Şiirler ................................ 399 3.3.4. Vezin ........................................................................................................... 400 VII DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ............................................................................................... 404 4. ŞİİRLERİNDE DİL VE ÜSLÛP ........................................................................... 404 4.1. Şiirlerinde Dil ve Üslûp ..................................................................................... 404 4.1.2. Sözcük Kadrosu .......................................................................................... 405 4.1.3. Tekrarlanan Sözcükler ................................................................................ 410 4.1.4. İsimler ......................................................................................................... 411 4.1.5. Sıfatlar ........................................................................................................ 419 4.1.6. Zamirler ...................................................................................................... 425 4.1.7. Bağlaçlar ..................................................................................................... 427 4.1.8. Edatlar ......................................................................................................... 428 4.1.9. Ünlemler ..................................................................................................... 429 4.1.10. Fiiller ........................................................................................................ 430 4.1.11. Cümle Yapısı ............................................................................................ 432 4.1.12. İsim Tamlaması ........................................................................................ 438 4.2. Şiirlerindeki Ses, Ritm ve Ahenk Unsurları ...................................................... 440 4.2.1. Yinelemeler ................................................................................................ 440 4.2.1.1. Sesbilgisel Yinelemeler ....................................................................... 440 4.2.1.2. Biçimbirimsel Yinelemeler.................................................................. 448 4.2.1.3. Sözdizimsel Yinelemeler ..................................................................... 466 4.2.1.4. Anlamsal Yinelemeler ......................................................................... 475 4.3. Sapmalar ............................................................................................................ 486 4.3.1. Yazımsal Sapmalar ..................................................................................... 487 4.3.2. Sesbilimsel Sapmalar .................................................................................. 494 4.3.3. Sözcüksel Sapmalar .................................................................................... 496 4.3.4. Anlamsal Sapmalar ..................................................................................... 503 4.3.5. Dilbilgisel Sapmalar ................................................................................... 504 4.3.6. Kesimsel Sapmalar (Argo) ......................................................................... 506 4.3.7. Biçimsel Sapmalar ...................................................................................... 508 4.4. Konuşma Dili ..................................................................................................... 509 4.4.1. Deyimler ..................................................................................................... 512 4.5. Edebî Sanatlar .................................................................................................... 514 4.5.1.Teşbih (Benzetme) ........................................................................... 515 VIII 4.5.2. İstiare (Eğretileme) ..................................................................................... 517 4.5.3.Teşhis (Kişileştirme) ................................................................................... 520 4.5.4. Telmih (Hatırlatma) .................................................................................... 522 4.5.5. Diğer Edebî Sanatlar ................................................................................... 525 4.6. İmge ................................................................................................................... 531 4.7. İroni ................................................................................................................... 542 4.8. Anlatım Teknikleri ............................................................................................ 548 4.8.1. Öyküleme ................................................................................................... 548 4.8.2. Betimleme ................................................................................................... 550 4.8.3. Karşıtlık ...................................................................................................... 552 4.8.4. Monolog ..................................................................................................... 553 4.8.5. Diyolog ....................................................................................................... 554 4.8.6. Gerçeküstücü Anlatım ................................................................................ 555 SONUÇ ........................................................................................................................ 559 BİBLİYOGRAFYA .................................................................................................... 565 ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................ 583

Description:
“göçebelik”in bu temaların içinde bir merkez konumunda olduğu vurgulanmaya Kitapta yer alan “Ömer Haybe”, “Ömer Heybe”, “Biçimi Anlamak,.
See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.