ebook img

Minőségmenedzsment PDF

127 Pages·2011·2.799 MB·Hungarian
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Minőségmenedzsment

MINŐSÉGMENEDZSMENT Czeglédi László MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK MINŐSÉGMENEDZSMENT Czeglédi László Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Felelős kiadó: dr. Kis-Tóth Lajos Készült: az Eszterházy Károly Főiskola nyomdájában, Egerben Vezető: Kérészy László Műszaki szerkesztő: Nagy Sándorné Kurzusmegosztás elvén (OCW) alapuló informatikai curriculum és SCORM kompatibilis tananyag- fejlesztés Informatikus könyvtáros BA, MA lineáris képzésszerkezetben TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0005 MINŐSÉGMENEDZSMENT Tartalom 1. Bevezetés ....................................................................................................................... 5 1.1 Célkitűzés (kurzusra) ........................................................................................ 5 1.2 A kurzus tartalma .............................................................................................. 5 1.3 A kurzus tömör kifejtése ................................................................................... 6 1.3.1 A minőségfejlesztés kiemelt könyvtárügyi és könyvtári területei......... 6 1.3.2 A minőségirányítási rendszer bevezetése a könyvtári szervezetbe ....... 6 1.3.3 A stratégiai terv készítésének módszertana és folyamata ..................... 6 1.3.4 A teljes körű minőségirányítás .............................................................. 6 1.3.5 A teljes körű minőségirányítás és minőségellenőrzés eszközei ............ 7 1.3.6 Teljesítménymérés és értékelés a könyvtárban ..................................... 7 1.3.7 A minőségügyi dokumentációs rendszer .............................................. 7 1.3.8 A minőségmenedzsment gazdaságtana ................................................. 7 1.3.9 A minőségmenedzsment feladatai a szolgáltatások és a humánerőforrás területén ..................................................................... 8 1.3.10 A könyvtári minőségmenedzsment lehetőségei az oktatástámogatás fejlesztésében ........................................................................................ 8 1.4 Kompetenciák és követelmények ...................................................................... 8 1.5 Tanulási tanácsok, tudnivalók ........................................................................... 8 2. A minőségfejlesztés kiemelt könyvtárügyi és könyvtári területei .......................... 10 2.1 Célkitűzés ........................................................................................................ 10 2.2 Tartalom .......................................................................................................... 10 2.3 A tananyag kifejtése ........................................................................................ 10 2.3.1 A minőségkoncepcióktól a minőségi könyvtári szolgáltatásokig ....... 10 2.3.2 A minőségfejlesztés kiemelt könyvtárügyi és könyvtári területei....... 17 2.4 Összefoglalás................................................................................................... 19 2.5 Önellenőrző kérdések ...................................................................................... 19 3. A minőségirányítási rendszer bevezetése a könyvtári szervezetbe ........................ 20 3.1 Célkitűzés ........................................................................................................ 20 3.2 Tartalom .......................................................................................................... 20 3.3 A tananyag kifejtése ........................................................................................ 20 3.3.1 A minőségirányítási rendszer kialakítása mint projekt ....................... 20 3.3.2 Stratégiai célok .................................................................................... 21 3.3.3 Helyzetfelmérés .................................................................................. 21 3.3.4 A trendek számbavétele ...................................................................... 22 3.3.5 A PEST (PGTT) analízis ..................................................................... 26 3.3.6 A SWOT-analízis ................................................................................ 29 3.3.7 A portfólió-analízis ............................................................................. 31 3.3.8 A problémafeltárás .............................................................................. 32 3.3.9 Minőségirányítási munkacsoport létrehozása ..................................... 33 3.4 Összefoglalás................................................................................................... 34 3.5 Önellenőrző kérdések ...................................................................................... 34 5 MINŐSÉGMENEDZSMENT 4. A stratégiai terv készítésének módszertana és folyamata ....................................... 35 4.1 Célkitűzés ........................................................................................................ 35 4.2 Tartalom .......................................................................................................... 35 4.3 A tananyag kifejtése ........................................................................................ 35 4.3.1 A stratégiai tervezés ............................................................................ 35 4.3.2 Elemzési módszerek ............................................................................ 37 4.3.3 A stratégiai tervezés elemei ................................................................ 39 4.3.4 A stratégiai tervezés haszna ................................................................ 41 4.3.5 A stratégiai tervezés értékelése ........................................................... 42 4.3.6 A stratégiai terv készítése.................................................................... 42 4.3.7 A cselekvési terv ................................................................................. 43 4.4 Összefoglalás................................................................................................... 45 4.5 Önellenőrző kérdések ...................................................................................... 45 5. A teljes körű minőségirányítás .................................................................................. 46 5.1 Célkitűzés ........................................................................................................ 46 5.2 Tartalom .......................................................................................................... 46 5.3 A tananyag kifejtése ........................................................................................ 46 5.3.1 A minőségmenedzsment kialakulása .................................................. 46 5.3.2 A teljes körű minőségirányítás (TQM) ............................................... 48 5.3.3 Az EFQM Modell ............................................................................... 56 5.4 Összefoglalás................................................................................................... 58 5.5 Önellenőrző kérdések ...................................................................................... 58 6. A teljes körű minőségirányítás és minőségellenőrzés eszközei ............................... 59 6.1 Célkitűzés ........................................................................................................ 59 6.2 Tartalom .......................................................................................................... 59 6.3 A tananyag kifejtése ........................................................................................ 59 6.3.1 Szellemi alkotó technikák ................................................................... 59 6.3.2 Csoportos alkotó technikák ................................................................. 60 6.3.3 Adatgyűjtés és –csoportosítás ............................................................. 63 6.3.4 Pareto-elemzés .................................................................................... 64 6.3.5 Ishikawa-diagram ................................................................................ 66 6.3.6 A szórásdiagram .................................................................................. 68 6.3.7 A mátrixdiagram ................................................................................. 69 6.3.8 Grafikus folyamatleíró módszerek ...................................................... 69 6.3.9 Fadiagram............................................................................................ 70 6.3.10 Affinitásdiagram ................................................................................. 71 6.3.11 FMEA ................................................................................................. 72 6.3.12 Az 5S módszer .................................................................................... 73 6.4 Összefoglalás................................................................................................... 74 6.5 Önellenőrző kérdések ...................................................................................... 74 7. Teljesítménymérés és értékelés a könyvtárban ....................................................... 75 7.1 Célkitűzés ........................................................................................................ 75 7.2 Tartalom .......................................................................................................... 75 7.3 A tananyag kifejtése ........................................................................................ 75 6 MINŐSÉGMENEDZSMENT 7.3.1 Miért mérjük a teljesítményt? ............................................................. 75 7.3.2 Az értékelés fajtái ................................................................................ 78 7.3.3 Statisztika és mutatók .......................................................................... 78 7.3.4 Értékelés és teljesítménymutatók ........................................................ 78 7.3.5 Normák, célok és teljesítménymutatók ............................................... 78 7.3.6 A teljesítménymutatók alkalmazása .................................................... 79 7.4 Összefoglalás................................................................................................... 81 7.5 Önellenőrző kérdések ...................................................................................... 81 8. A minőségügyi dokumentációs rendszer .................................................................. 82 8.1 Célkitűzés ........................................................................................................ 82 8.2 Tartalom .......................................................................................................... 82 8.3 A tananyag kifejtése ........................................................................................ 82 8.3.1 A minőségügyi dokumentáció............................................................. 82 8.3.2 A minőségügyi dokumentáció felépítése ............................................ 84 8.3.3 A dokumentációs rendszer .................................................................. 84 8.4 Összefoglalás................................................................................................... 90 8.5 Önellenőrző kérdések ...................................................................................... 91 9. A minőségmenedzsment gazdaságtana ..................................................................... 92 9.1 Célkitűzés ........................................................................................................ 92 9.2 Tartalom .......................................................................................................... 92 9.3 A tananyag kifejtése ........................................................................................ 92 9.3.1 A minőségköltségek filozófiája és természete .................................... 92 9.3.2 A minőségköltségek típusai ................................................................ 94 9.3.3 A minőségköltségek számítása ........................................................... 96 9.3.4 A vezetés feladatai a költségtervezésben .......................................... 101 9.4 Összefoglalás................................................................................................. 101 9.5 Önellenőrző kérdések .................................................................................... 102 10. A minőségmenedzsment feladatai a szolgáltatások és a humánerőforrás területén ..................................................................................................................... 103 10.1 Célkitűzés ...................................................................................................... 103 10.2 Tartalom ........................................................................................................ 103 10.3 A tananyag kifejtése ...................................................................................... 103 10.3.1 A szolgáltatások minőségbiztosítása és értékelése ............................ 103 10.3.2 A humánerőforrás minőségi kérdései ................................................ 107 10.4 Összefoglalás................................................................................................. 110 10.5 Önellenőrző kérdések .................................................................................... 111 11. A könyvtári minőségmenedzsment lehetőségei az oktatástámogatás fejlesztésében ............................................................................................................. 112 11.1 Célkitűzés ...................................................................................................... 112 11.2 Tartalom ........................................................................................................ 112 11.3 A tananyag kifejtése ...................................................................................... 112 11.3.1 Könyvtár és oktatás ........................................................................... 112 11.3.2 Oktatás, könyvtár, minőség ............................................................... 112 7 MINŐSÉGMENEDZSMENT 11.3.3 Az oktatás szerepe és feladatai .......................................................... 115 11.3.4 Az egész életen át tartó tanulás ......................................................... 115 11.3.5 Paradigmaváltás és LLL .................................................................... 116 11.3.6 A felsőoktatás szerepvállalása........................................................... 117 11.4 Összefoglalás................................................................................................. 117 11.5 Önellenőrző kérdések .................................................................................... 117 12. Összefoglalás ............................................................................................................. 118 12.1 A kurzusban kitűzött célok összefoglalása .................................................... 118 12.2 Tartalmi összefoglalás ................................................................................... 118 12.3 A tananyagban tanultak részletes összefoglalása .......................................... 118 12.3.1 A minőségfejlesztés kiemelt könyvtárügyi és könyvtári területei..... 118 12.3.2 A minőségirányítási rendszer bevezetése a könyvtári szervezetbe ... 118 12.3.3 A stratégiai terv készítésének módszertana és folyamata ................. 118 12.3.4 A teljes körű minőségirányítás .......................................................... 119 12.3.5 A teljes körű minőségirányítás és minőségellenőrzés eszközei ........ 119 12.3.6 Teljesítménymérés és értékelés a könyvtárban ................................. 119 12.3.7 A minőségügyi dokumentációs rendszer .......................................... 119 12.3.8 A minőségmenedzsment gazdaságtana ............................................. 120 12.3.9 A minőségmenedzsment feladatai a szolgáltatások és a humánerőforrás területén .................................................................. 120 12.3.10 A könyvtári minőségmenedzsment lehetőségei az oktatástámogatás fejlesztésében .................................................................................... 120 13. Kiegészítések ............................................................................................................. 121 13.1 Irodalomjegyzék ............................................................................................ 121 13.1.1 Külső URL hivatkozások .................................................................. 122 14. Ábrajegyzék .............................................................................................................. 124 15. Médiaelemek ............................................................................................................. 125 16. Tesztek ....................................................................................................................... 126 16.1 Próbateszt ...................................................................................................... 126 16.2 Záróteszt A. ................................................................................................... 129 16.3 Záróteszt B. ................................................................................................... 133 16.4 Záróteszt C. ................................................................................................... 138 8 MINŐSÉGMENEDZSMENT 1. BEVEZETÉS A könyvtári minőségmenedzsment típusú gondolkodás elterjedése olyan tendencia, amelynek ismerete és gyakorlati alkalmazása nélkül nem lehet korszerű szolgáltatásokat nyújtani. A könyvtár e nélkül nem működhet korszerűen és nem válhat nélkülözhetetlen intézménnyé. A minőség fogalma alatt azt értjük, hogy képesek vagyunk használóink igényeit, elvá- rásait, szükségleteit kielégíteni, működésünket pedig messzemenően alárendeljük ezen elvárások teljesítésének. A könyvtári minőségmenedzsment módszereinek alkalmazásával növelhetjük az intézmény versenyképességét, gazdaságosabban kihasználhatjuk meglévő erőforrásainkat, tudatosabban szervezhetjük feladatainkat, tehát az előbb említett elváráso- kat egyre magasabb színvonalon tudjuk kielégíteni. A minőségfejlesztés alapvetően fontos része a stratégiai tervezés. Ez határozza meg ugyanis a könyvtár minőségpolitikáját és a minőségirányítási rendszerét. A stratégiai ter- vezés egyben segít a változások menedzselésében és a minőségirányítási rendszer beveze- tésében is. Egy intézmény munkatársai akkor elégedettek (és ennek következtében maximálisan teljesítenek), ha a szervezet iránti elkötelezettség olyan szintű, hogy a szervezeti célok elérése mellett egyéni céljaikat is képesek megvalósítani. A minőségmenedzsment típusú gondolkodás alapvető szemléletváltást jelent, az egyéni feladatmegoldás helyett előtérbe kell kerülnie a csoportmunkának. El kell érnünk, hogy a dolgozók csapattagokká váljanak és a mindennapi tevékenységük az együttműködésen alapuljon. Ennek a folyamatnak legfontosabb feltétele, hogy az egyéni célok és a csoport- célok találkozzanak, de legalábbis összhangban legyenek. Ennek eszköze a csoportmunka, a nyílt kommunikáció, valamint a megfelelő motivációs rendszer. A minőségmenedzsment tevékenység bevezetése és magas színvonalú művelése lehető- ségeket teremt más területek felé is – például az oktatás felé –, amelynek eredménye lehet egy kiemelkedő minőségű szolgáltatási rendszer kialakítása. A kurzus ezekhez a tevékenységekhez igyekszik alapvető ismereteket nyújtani, megis- merteti a hallgatót a legfontosabb módszerekkel és rávilágít a minőségszemléletű intéz- ményirányítás legfontosabb jellemzőire. 1.1 CÉLKITŰZÉS (KURZUSRA) A tananyag célja, hogy a hallgatók megismerjék a minőségmenedzsment könyvtári al- kalmazásának lehetőségeit a teljes körű minőségirányítás elvein és eszközein keresztül. 1.2 A KURZUS TARTALMA 1. A minőségfejlesztés kiemelt könyvtárügyi és könyvtári területei 2. A minőségirányítási rendszer bevezetése a könyvtári szervezetbe 3. A stratégiai terv készítésének módszertana és folyamata 4. A teljes körű minőségirányítás 5. A teljes körű minőségirányítás és minőségellenőrzés eszközei 6. Teljesítménymérés és értékelés a könyvtárban 5 MINŐSÉGMENEDZSMENT 7. A minőségügyi dokumentációs rendszer 8. A minőségmenedzsment gazdaságtana 9. A minőségmenedzsment feladatai a szolgáltatások és a humánerőforrás területén 10. A könyvtári minőségmenedzsment lehetőségei az oktatástámogatás fejlesztésében 1.3 A KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE 1.3.1 A minőségfejlesztés kiemelt könyvtárügyi és könyvtári területei A könyvtárügy mélypontról való elmozdulását a minőség fogalmának, a minőséggel kapcsolatos tevékenységek és a minőségirányítás bevezetése segítette elő. A lecke bemu- tatja a különböző minőségkoncepciók, minőségfogalmak fejlődését. Csoportosításuk átte- kintésével el tudjuk helyezni a különböző megközelítéseket a fogalmi rendszerben. Az egyes fejezetek külön tárgyalják az azonos szempont alapján csoportosított minőségfogal- makat, kategóriákat. Megtudhatjuk, hogy milyen tényezők befolyásolják a minőséget, me- lyek a használók csoportjai és mi a szervezet vezetésének általános feladata a minőségirá- nyítás területén. Mindez ahhoz szükséges, hogy megértsük a könyvtárügy és a könyvtár minőségfejlesztés szempontjából kiemelt területeinek természetét. 1.3.2 A minőségirányítási rendszer bevezetése a könyvtári szervezetbe A minőségirányítási rendszer kialakítása és bevezetése komplex tevékenység. A lecke ismerteti a rendszerépítés egyes lépéseit, a stratégiai célok meghatározásától a minőségirá- nyítási munkacsoport kialakításáig. A célok meghatározása után sor kerül a nemzetközi és a hazai trendek feltérképezésére, mivel ezek szükségesek a helyzetfelmérést követően a szervezetfejlesztés irányának meghatározásához. A helyzetfelmérés sorra veszi a leggyak- rabban alkalmazott technikákat, így bemutatásra kerül a PEST-analízis, a SWOT-analízis, valamint a Portfólió-analízis. Az első kettő esetében a hazai könyvtárügyre vonatkozó elemzés vázlatát is bemutatjuk. Az eddig felsorolt tevékenységek szolgáltatják az alapot végül a problémafeltárás tárgyalásához és a minőségirányítási munkacsoport kialakításá- nak rövid ismertetéséhez. 1.3.3 A stratégiai terv készítésének módszertana és folyamata A lecke a stratégiai tervezés meghatározásával kezdődik, majd ez után sorra veszi a ter- vezés lépéseit. Betekintést ad a stratégiai tervezés indokaiba és céljainak meghatározásába. A stratégiai tervezést a helyzetelemzési módszerek bemutatásával kezdjük, majd a stratégi- ai tervezés egyes elemeivel ismerkedhet meg a hallgató. Ezek sorban a jövőkép, a külde- tésnyilatkozat, az alapvető célok és a kulcsfontosságú területek. A stratégiai tervezés ta- nulmányozása során fontos megérteni, hogy milyen hasznot hordoz magában a stratégiai terv, hogyan szolgálja a szervezet fejlődését, jövőbeni hatékony működését. Ennek megér- tését segíti elő a terv értékelésének tisztázása és a cselekvési terv készítésének ismertetése. 1.3.4 A teljes körű minőségirányítás A minőség ellenőrzése nem mai keletű tevékenység, egészen az ókorig visszavezethető. A minőségmenedzsment rendszerek kezdetleges ősei azonban a 19. században jöttek létre. 6

See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.