ebook img

Maksilofacijalna hirurgija Urednik Prof. dr Miodrag Gavrić part10 PDF

72 Pages·00.199 MB·Serbian
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Maksilofacijalna hirurgija Urednik Prof. dr Miodrag Gavrić part10

Maksilofacijalna hirurgija Urednik Prof. dr Miodrag Gavric´ 10. Tumori maksilofacijalne regije (M. Gavric´) 10.1. Uvod Definicija tumora Uširemsmislupojam"tumor"sekoristizaoznacˇavanjelokalnogpovec´anjavolumena tkiva, bez obzira na mehanizam njegovog nastanka. U užem znacˇenju pojam "tumor" ukazuje na neoplasticˇno bujanje jedne vrste tkiva. Prema modifikovanoj Borstovoj (Borst) definiciji "Tumor je lokalno, atipicˇno, autonomno, neprestano i nesvrsishodno bujanje tkiva". U klinicˇkoj patologiji razlikuje se nekoliko vrsta tumora (sinonimi: blastom, neoplazija, neoplazma): Benigni tumori (tumor benignus) su jasno ogranicˇeni, rastu sporo pri cˇemu potiskuju ikomprimirajuokolnotkivo.Nikadanemetastaziraju.Najcˇešc´esuogranicˇenikapsulom.Rast benignih tumora ne dovodi do smrti organizma domac´ina. Maligni tumori (tumor malignus) se karakterišu infiltrativnim (invazivnim) i destruktivnim rastom, pri cˇemu razaraju okolna normalna tkiva. Njeasno su ogranicˇeni prema okolini, a rastu brže od benignih tumora. Po pravilu daju metastaze (metastasis). U slucˇaju da se ne lecˇe, dovode do smrti organizma domac´ina. Semimalignitumori(zovuseipotencijalnomalignitumori)posedujusvemorfološke karakteristikebenignihtumora.Pokazujusklonostdadajulokalnerecidive,štonarocˇitodolazi do izražaja posle neadekvatnog primarnog hirurškog lecˇenja (delimicˇno odstranjenje tumora). Iako retko, ovi tumori mogu i da metastaziraju. Recidivi ovih tumora mogu maligno da alterišu, a tada se ponašaju kao i svi maligni tumori. U ovu grupu tumora spadaju mikstni tumor pljuvacˇnih žlezda i ameloblastom. Prekanceroze su benigne lezije iz kojih mogu nastati maligni tumori. Prema verovatnoc´inastankamalignogtumora,razlikujuseobligatneprekancerozekojecˇestomaligno alterišu (morbus Bowen, melanosis circumscripta praeblastomatosa) i fakultativne prekanceroze koje retko maligno alterišu (hronicˇne ulceracije kože, leukoplakia simplex). Intraepitelni karcinom (carcinoma in situ) ima sve karakteristike karcinoma, a nije probio bazalnu membranu. Nomenklatura Priformiranjunazivazapojedinevrstetumoraosnovniprincipjedaseizaimenatkiva od kojeg poticˇe tumor dodaje nastavak -oma. Tako se benigni tumori veziva nazivaju fibromi (fibroma), hrskavicˇnog tkiva hondromi (chondroma), koštanog tkiva osteomi (osteoma), itd. Svi benigni tumori poreklom od žlezdanog epitela nazivaju se adenomi (adenoma). Maligni 1 tumori poreklom od epitelnih tkiva su karcinomi (carcinoma), a od mezenhimnih tkiva su sarkomi (sarcoma). Nazivu karcinom dodaje se i naziv za histološki tip koji u isto vreme ukazuje i na epitel iz kojeg je tumor nastao. Tako se karcinomi koji su poreklom iz plocˇasto-slojevitog epitela sa ili bez orožavanja, nazivaju planocelularni karcinomi (carcinoma planocellulare). Maligni epitelni tumor žlezdanog epitela je adenokarcinoma (adenocarcinom). Nazi anaplasticˇni karcinom (carcioma anaplasticum) koristi se kada se tkivo iz kojeg poticˇe karcinom ne može prepoznati. Nazivi za pojedine zrele sarkome formiraju se tako što se ispred recˇi sarkom doda naziv mezenhimnog tkiva iz kojeg je nastaosarkom. Termin fibrosarkom (fibrosarcoma) oznacˇava sarkom poreklom od fibroznog vezivnog tkiva, liposarkom (liposarcoma) oznacˇava sarkom poreklom od masnog tkiva, hondrosarkom (chondrosarcom) oznacˇava sarkom poreklom od hrskavicˇnog tkiva, itd. Kod nezrelih sarkoma se iza imena sarkom dodaje naziv kojim se oznacˇava tip c´elija koje dominiraju histološkom slikom. Ako na mikroskopskoj slici preovladjuju vretenaste c´elije, u pitanju je sarcoma fusocellulare, okrugle c´elije dominiraju kod sarcoma rotundocellulare, dok su c´elije razlicˇitog oblika karakteristika sarcoma polymorphocellulare. 2 Osnovne karakteristike benignih i malignih tumora Prema biološkom ponašanju tumori se dele na dobroc´udne ili benigne i na zloc´udne ili maligne. Osnovne patoanatomske i klinicˇke karakteristike benignih i malignih tumora su prikazane u tabeli 10.1. Tab 10.1. Osnovne patoanatomske i klinicˇke karakteristike benignih i malignih tumora (modifikovano iz: Riede, Schaefer i Wehner, 1989) Osobine Benigni tumor Maligni tumor Nacˇin rasta ekspanzivan infiltrativan destruktivan Brzina rasta mala velika Kapsula tumora postoji nedostaje Tip tkiva homologan heterologan (zrelo tkivo) (nezrelo tkivo) Mitoze nema mnogobrojne Izgled c´elija slicˇne maticˇnim razlicˇite od maticˇnih Izgled jedara monomorfan polimorfan Sadržaj DNK normalan povec´an euploidan aneuploidan Odnos citoplazma/jedro pravilan promenjen u prilog jedra Uzrast pacijenta pretežno mladji pretežno stariji Simptomi oskudni postoje (u odmakloj fazi) Tok spor brz (cˇest smrtni ishod) Metastaze nema cˇeste Recidivi nema cˇesti Klasifikacija tumora Danas je opšte prihvac´en princip klasifikacije tumora prema njihovoj histogenezi, odnosno prema vrsti tkiva od kojeg poticˇu. Shodno tome, postoje dve osnovne grupe tumora: a) tumori koji su poreklom iz epitelnih tkiva; b) tumori koji su poreklom iz mezenhimnih tkiva. Tumori epitelnog porekla, pored epitelnih elemenata koji cˇine njegov parenhim, sadrže i vezivno-vaskularnu stromu. Tumori mezenhimnog porekla su izgradjeni od c´elija koje najcˇešc´eizgledajukaoic´elijepotpornogtkiva iz kojegsunastali.Obe grupe tumoraseprema biološkim i histološkim karakteristikama dele na benigne i maligne. Tumori usne duplje i orofarinksa su, prema klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije (SZO), koja je bazirana na histogenetskim principima, podeljeni na sedam grupa (Vai, Koen i sar, 1971): 3 I Tumori plocˇastog epitela; II Tumori žlezdanog epitela; III Tumori mekih tkiva; IV Tumori tkiva koja stvaraju melanin; V Tumori sporne ili nesigurne histogeneze; VI Neklasifikovani tumori; VII Promene slicˇne tumorima. Ovomklasifikacijomnijeobuhvac´enznatanbrojtumoraodkojihsupojedinispecificˇni za orofacijalno podrucˇje. To su tumori odontogenog porekla, a zatim tumori i druge lezije vilicˇnih kostiju. Pomenuti tumori se nalazi u klasifikaciji SZO koja se odnosi na odontogene tumore, ciste vilice i srodne lezije (Pindborg, Kramer i sar, 1971). U njoj su opisani: I Tumori odontogenih tkiva; II Tumori koji se javljaju u kostima. Prethodne dve klasifikacije ne sadrže tumore pljuvacˇne žlezde. Oni su obradjeni u posebnoj klasifikaciji SZO (videti poglavlje o oboljenjima pljuvacˇnih žlezda). Širenje tumora Benigni tumori rastu i razvijaju se na mestu nastanka i ne poseduju sposobnost širenja u udaljene organe. Za razliku od njih, maligni tumori se šite per continuitatem u okolna tkiva, a takodje metastaziranjem putem limfnih i krvnih sudova u udaljene organe. Lokalne širenje malignitumoriostvarajuprodoromu(infiltracijom)irazaranjem(destrukcijom)okolnihtkiva. Metastaziranje je proces u kojem se pojedine ili grupe tumorskih c´elija odvajaju od primarnog tumora, ulaze u limfne ili krvne sudove, preko kojih dospevaju u udaljene organe. U njima se maligne c´elije zaustavljaju, nastavljaju da se dele i stvaraju sekundarne tumorske depozite (metastaze).Odvajanje tumorskih c´elijaod primarnogtumora nastajezbog smanjene kohezije izmedju tumorskih c´elija (zbog smanjenja koncentracije kalijuma u c´elijskim membranama, redukovanog broja dezmozoma, povec´anog elektricˇnog naboja na površinama c´elije). Postoji više puteva metastaziranja, od kojih su najznacˇajniji limfogeni, hematogeni i kanalikularni tip. Karcinomi najcˇešc´e metastaziraju putem limfnih sudova (limfogene metastaze), a sarkomi putem krvnih sudova (hematogene metastaze). Limfogene metastaze se prvo javljaju u regionalnim limfnim žlezdama za odredjeni organ ili podrucˇje. Maligne c´elije se prvo akumuliraju u ivicˇnom sinusu limfne žlezde, da bi zatim zahvatile i ostale sinusne prostore i konacˇno parakortikalnu, odnosno medularnu zonu. Dalje limfogeno širenje ide preko ductus thoracicusa, a takodje i direktnim prodorom malignih c´elija u krvne sudove unutar limfnih žlezda. Zbog razlicˇite vense drenaže raznih podrucˇja organizma, postoje i razlicˇiti tipovi metastaziranja. Tumor maksilofacijalne regije metastaziraju, shodno venskoj drenaži te regije, u gornju šuplju venu. Ovo je tzv cava tip metastaziranja. Zbog toga se kod ovih karcinoma prve udaljene metastaze po pravilu javljaju u pluc´ima. 4 Recidivi Recidiv je ponovna pojava tumora na istom mestu sa kojeg je odstranjen primarnom terapijom (najcˇešc´e hirurškom). Benigni tumori posle potpunog odstranjenja prakticˇno nikada ne recidiviraju. Maligni tumori recidiviraju i posle široke resekcije kojom je obuhvac´en i sloj zdravog tkiva oko tumora. Recidivi koji nastanu nekoliko meseci posle uklanjanja tumora nazivaju se ranim recidivima, dok se recidivi koji nastanu više godina posle primarne terapije zovu pozni recidivi. Pozni recidivi pojedinih malignih tumora se javljaju deset ili više godina posle primarneterapije.Zbogtogasepriprocenirezultatalecˇenjavec´inemalignihtumoranegovori o izlecˇenju, nego o vremenskom periodu bez klinicˇki i radiografski evidentnih lokalnih recidiva i metastaza. 10.2. Dijagnostika tumora Dijagnostika tumora maksilofacijalne regije se zasniva na pažljivo uzetoj anamnezi i detaljnomklinicˇkompregledu.Ovadvapostupkasuskorouvekdovoljnazadijagnostikovanje prisustvatumora(detekcijatumora).Medjutim,zadobijanjepreciznijihinformacijaovelicˇini, ogranicˇenostii odnosimatumora prema okolnim strukturama,ilio karakterutumora, najcˇešc´e jeneophodnaprimenapomoc´nihdijagnosticˇkihpostupaka.Zatunamenuuglavnomsekoriste razne radiološke tehnike, laboratorijski pregledi, a po potrebi i biopsija. Od radioloških tehnika, zavisno od lokalizacije lezije (u mekim tkivima ili u kosti) i svrhe ispitivanja (odredjivanjegranicatumora,njegovihodnosapremasusednimneurovaskularnimilikoštanim strukturama, procena resektabilnosti tumora, izbor hirurškog pristupa), koriste se klasicˇna rendgenska dijagnostika, scintigrafija, ehografija, kompjuterizovana tomografija (CT) ili nuklearna magnetna rezonancija (NMR). Anamneza Pravilno uzeta anamneza je od primarnog znacˇaja za dijagnostiku tumora maksilofacijalnog podrucˇja. Pitanja se odnose na pocˇetak, dužinu trajanja, tok bolesti, subjektivne tegobe i prethodno lecˇenje. Treba obratiti pažnju na dužinu trajanja pojedinih simptoma, pošto oni mogu ukazati na karakter promene. Ako se sumnja na tumor, veoma je znacˇajna dužina trajanja otoka. Postepeno uvec´avanje otoka za vreme od više meseci ili godina, upuc´uje na reaktivnu hiperplaziju, cistu ili benigni tumor. Brzo uvec´avanje otoka, za vreme od nekoliko nedelja do dva ili tri meseca, pored ostalog upuc´uje i na maligni tumor. Medjutim, pacijenti vrlo cˇesto daju netacˇne podatke o trajanju otoka. Oni najcˇešc´e zapaze otok tek kada se jave bolovi, funkcionalni poremec´aji ili vidljiva deformacija zahvac´enog predela. Odsubjektivnihsimptomaposebnupažnjutrebaobratitinapojavubolova,krvavljenje izpromene,otok,poremec´ajosec´ajaukusa,poremec´ajsenzibilitetaudistributivnompodrucˇju n. trigeminusa, klac´enje zuba, a ako se sumnja na maligni tumor - na gubitak telesne težine. Ulicˇnojanamneziobratitipažnjunapojedinenavike,presvegapušenje,konzumiranje alkohola i higijenu usne duplje. Ova tri faktora su od etiološkog znacˇaja za nastanak prekanceroza i karcinoma sluzokože usne duplje. Dugotrajno izlaganje lica ultraljubicˇastom 5 zracˇenju,kojepostojikodpojedinihprofesija,odetiološkogjeznacˇaja za nastanakkarcinoma kože lica. Ako se sumnja na tumor, obratiti pažnju i na starost pacijenta. Benigni tumori se javljaju u svim uzrastima, dok su karcinomi najcˇešc´e oboljenje starijih osoba. Sarkomi se javljaju i kod dece i mladih, i kod odraslih. Na osnovu podataka o oboljenjima u porodici (roditelji, brac´a i sestre), ponekad se može izvesti zakljucˇak o postojanju predispozicije za maligne neoplazme. Klinicˇki pregled Inspekcija usne duplje, glave i vrata je obavezni deo klinicˇkog pregleda kod sumnje na tumor maksilofacijalnog podrucˇja. Inspekcijom se sticˇe preliminarni utisak o lokalizaciji i vrsti tumora. Ulceracija govori u prilog malignog, dok glatka površina lezije u prilog benignog tumora. Papilomatoznapodrucˇjanaleukoplakicˇnoizmenjenojsluzokožiusnedupljepobudjuje sumnju na karcinom. Naduvenost vilice sa pomerenim zubima govori u prilog tumora u kosti, a takodje i ciste. Otok mekih tkiva govori u prilog tumora mekih tkiva ili zapaljenjskog infiltrata. Ulceracija ispod proteze ukazuje na tumor u vilicˇnoj kosti, koji raste prema spolja. Crna prebojenost sluzokože ili kože govori u prilog benignog nevusa ili malignog melanoma. Plavo-crvena boja kože ili sluzokože ukazuje na hemangiom ili na superinfekciju tumora. Pareza ili paraliza facijalnog živca kod klinicˇki evidentnog tumora parotidnog predela upuc´uje na maligni tumor parotidne žlezde. Protruzija bulbusa, poremec´aj vida ili ogranicˇena pokretljivost bulbusa ukazuje na prodor malignog tumora, u orbitu. Krvav ili fetidan sekret iz jedne nozdrve govori u prilog karcinoma gornje vilice. Bleda ili pepeljasto siva i izborana koža zbog gubitka potkožnog tkiva kod obolelog od malignog tumora ukazuje na tumorsku kaheksiju koja se nalai u terminalnom stadijumu bolesti. 6 Pomoc´u palpacije sticˇe se utisak o konzistenciji, ogranicˇenosti, rasprostranjenosti kao i o odnosu tumora prema okolini. Tumor meke konzistencije je najcˇešc´e benigan, dok tumor cˇvrste konzistencije može biti benigan ili maligan. Jasno ogranicˇen i pokretan tumor je po pravilu benigan. Tumefakt koji je nejasno ogranicˇen i fiksiran za okolinu (kost, kožu, muskulaturu) može biti maligni tumor ili zapaljenjski infiltrat. Ako postoji bolna osetljivost na palpaciju, u pitanju je ili superinfekcija tumora ili zapaljenje. Tumori vilicˇnih kostiju palpatorno su tvrdi kao i zdrava kost i nepokretni. U slucˇaju prodora tumora iz kosti u meka tkiva, sluzokoža ili koža postaje fiksirana. Kodosteoliticˇnihtumora,kaoi kodcista,palpatornose osec´augibanje kosti(fenomen pergament papira) ili fluktuacija. Rasklac´enost klinicˇki zdravih zuba upuc´uje na osteoliticˇki proces u kosti. Obavezan deo klinicˇkog pregleda kod sumnje na karcinom usne duplje je palpacija limfnih žlezda vrata. Razlog tome je cˇinjenica da planocelularni karcinomi usne duplje imaju izraženu sklonost da metastaziraju u limfne žlezde vrata. Limfne žlezde vrata se palpiraju obostrano pocˇev od submentalnih preko submandibularnih, zatim se ide kaudalno duž prednje ivice m. sternocleidomastoideusa do trigonum omoclaviculare, a posle prema kranijalno duž pravca pružanja n. accessoriusa. Potrebno je razlikovati pokretne od nepokretnih limfnih žlezda, a za nepokretne odrediti da li su fiksirane za podlogu ili su pricˇvršc´ene za kožu. Submentalne i submandibularne limfne žlezde se palpiraju od medijalne linije prema bazi mandibule pri blago nagnutoj glavi prema napred ili na stranu. Limfne žlezde oko v. jugularis interne sa palpiraju u kraniokaudalnom pravcu duž prednje ivice m. sternocleidomastoideusa,kojijeopuštenblagomfleksijomglavenastranupregleda,pri cˇemu se isipitivacˇ nalazi sa strane ili iza bolesnika. U sastav klinicˇkog pregleda spada i ispitivanje funkcije kranijalnih nerava, od kojih su za evaluaciju tumora maksilofacijalne regije najznacˇajniji n. facialis i n. trigeminus. Klinicˇki evidentan tumor parotidnog predela prac´en ispadom funkcije n. facialisa (pareza ili paraliza) ukazuje na maligni tumor parotidne žlezde. Poremec´aj senzibiliteta n. alveolaris inferiora (anestezija ili parestezija) može predstavljati simptom malignog tumora u donjoj vilici. 7 Laboratorijska dijagnostika Laboratorijski nalazi krvi i urina nisu dovoljno specificˇni parametri za dijagnostiku tumora. Brzina sedimentacije eritrocita, koju odredjuje kvalitativni sadržaj proteina u serumu, povec´ana je kod raznih oboljenja. Nalazi se kod zapaljenja, oštec´enja parenhima jetre, a takodje i kod vec´ine malignih tumora. Kod malignih tumora se nalazi hipoproteinemija sa smanjenjem albumina i relativnim povec´anjem globulina. Kod multiplog mijeloma elektroforezom se može ustanoviti povec´anje odredjenih frakcija globulina (Bens-Džonsovi proteini). Kod malignih tumora cˇest nalaz je i sekundarna anemija, koja je uglavnom posledica deficita gvoždja. Povec´ane vrednosti enzima alkalne ili kisele fosfataze mogu upuc´ivati na skeletne metastaze pojedinih malignih tumora. Nalaz onkofetalnih antigena kao što su karcino-embrionalni antigen (CEA), beta- onkofetalni, alfa-1 i gama fetoprotein su u poslednje vreme dobili vec´i znacˇaj u dijagnostici tumora gastrointestinalnog trakta, pluc´a i dojke. Ipak su ocene vrednosti ovih supstanci u krvi kodbenignihimalignihtumoratakorazlicˇiti,damogumanjeslužitikaotestranogotkrivanja, a više za prac´enje toka bolesti. Rendgenska dijagnostika Rendgenska dijagnostika se koristi kao dopuna klinicˇkog pregleda. Njena osnovna namena u dijagnostici tumora se odnosi na tumore koji su primarno lokalizovani u kosti, ili koji sekundarno (iz mekih tkiva) zahvataju kost. Izgled rendgenski vidljive promene prvenstveno zavisi od vrste patološkog procesa u kosti. Osteoliticˇki procesi se vide kao rasvetljenja, a osteoblasticˇki kao zasencˇenja. Promena u kosti je jasno ogranicˇena kod benignih, ekspanzivnih tumora. Nejasne granice se nalaze kod malignih tumora, resorptivnih procesa i osteomijelitisa. Resorpcija korenova zuba se nalazi kod malignih, a ponekad i kod benignih tumora. Cˇest rendenski nala je dislocirani položaj korenova zuba na periferiju koštane lezije. Zasencˇenje maksilarnog sinusa sa defektima zidova se nalazi kod malignih tumora, a takodje i kod inficiranih odontogenih cista. Izbor tehnike snimanja i vrste snimaka zavisi od lokalizacije i velicˇine koštane lezije. Pri evaluaciji manjih koštanih lezija koje su lokalizovane u predelu alveolarnog grebena, koriste se retroalveolarni (dentalni) snimci. Ako je izražen trizmus, tada se za vizualizaciju lezija u prednjim segmentima vilica mogu koristiti nagrizni rendgen snimci. U svim ostalim slucˇajevimazarendgenskudijagnostikukoštanihlezijasekoristeektraoralnetehnikesnimanja. Zavisno od lokalizacije procesa koriste se sledec´i standardni snimci: pregledni i bocˇni snimci mandibule, ortopantomogram, P-A i profilni snimak lobanje, snimak paranazalnih sinusa i snimci vilicˇnih zglobova. 8 Kod tumora koji su iz gornje vilice prodrli u orbitu, nosnu duplju, retromaksilarni predeo, etmoidni sinus, ili su zahvatili strukture baze lobanje, dijagnosticˇki znacˇaj ima tomografija zahvac´enog predela. Preseci koštanih struktura na raznim dubinama oboguc´uje vizualizaciju podrucˇja koja se zbog efekta sumacije ne vide na standardnim rendgenskim snimcima. Angiografija Angiografija predstavlja rendgenski metod kojim se, pomoc´u kontrasta, vizualizuju krvnisudovi.Umaksilofacijalnojhirurgijiangiografijasekoristizadijagnostikumalformacija i tumora krvnih sudova, ili za procenu odnosa tumora prema velikim krvnim sudovima vrata. Interventna angiografija je terapijski postupak koji se izvodi endovaskularnim putem. Koristi se za zaustavljanje krvavljenja kod epistakse, koja se ne mogu zaustaviti drugim metodama, za preoperativnu embolizaciju vaskularnih tumora (juvenilni angiofibrom, hemangiom) i lecˇenje vaskularnih malformacija i fistula. Ultrazvuk (Ehografija) Primena ultrazvuka u dijagnosticˇke svrhe zasniva se na penetraciji ultrazvucˇnih talasa utkivakojase ispitujuinjihovojrefleksijisagranicˇnihpovršinastrukturakoje imajurazlicˇitu akusticˇku impedancu. Reflektovane talase (ehoe) prihvata transdjucer, konvertuje ga u elektricˇnu energiju i prikazuje kao sliku na ekranu. Postoji nekoliko ultrazvucˇnih tehnika koje imaju razlicˇite namene. A-scan je jednodimenzionalna ultrazvucˇna tehnika koja se pretežno koristi za dijagnostiku oboljenja paranazalnih (uglavnom maksilarnih) sinusa i ocˇne duplje. B-scan je dvodimenzionalna tehnika koja se koristi za ispitivanje parenhimatoznih organa. U predelu glave i vrata B-scan tehnika ili njena modifikacija tzv real-time sistem koriste se za dijagnostiku patološkihprocesa u organima vrata, podu usta, velikim pljuvacˇnim žlezdama (parotis i submandibularna žlezda), tireoidnoj žlezdi i paranazalnim sinusima. U najvažnije indikaciono podrucˇje za primenu ehografije spadaju dijagnostika i prac´enje efekata terapije kod zapaljenjskih, cisticˇnih i tumorskih oboljenja pomenutih organa. Kod malignih tumora jezika i poda usta ehografski se mogu odrediti prisustvo, velicˇina i položaj tumora, a takodje i metastaza u regionalnim limfnim žlezdama. U postoperativnom periodu ehografija služi za otkrivanje recidiva tumora. Dopler-ehografija se koristi za lokalizaciju funkctionalnih stenoza ili okluzija u krvnim sudovima vrata (a. carotis i v. jugularis). Takodje se primenjuje u rekonstruktivnoj hirurgiji kod izbora krvnih sudova za miokutane ili slobodne režnjeve. Poštokoštanotkivoneprenosiultrazvucˇnetalase,ehografijanemadijagnosticˇkeznacˇaj za tumore i ostale lezije vilicˇnih kostiju. 9 Kompjuterizovana tomografija (CT) Kompjuterizovana tomografija je rendgenski metod kod kojeg se X-zraci, posle prolaska kroz ispitivani deo tela, ne projektuju na film, nego ih adsorbuju elektronski detektori. Detektori mere razlike u gustini (densitetu) izmedju pojedinih tkiva, a kompjuter na osnovu digitalizovanih podataka rekonstruiše sliku. Razna tkiva imaju razni densitet koji se meru u Haunsfild (Hounsfield) jedinicama (HU). Densitet vode iznosi 0, vazduha -1.000 HU, a kosti +1.000 HU. Densitet mišic´nog tkiva iznosi nešto iznad 0, a masnog tkiva izmedju -50 i -150 HU. Primena CT u dijagnostici tumora se zasniva na razlici u densitetu izmedju masnog tkiva sa jedne i mišic´nog ili tumorskog tkiva sa druge strane. U CT dijagnostici koriste se aksijalni i koronarni preseci. Intravenska aplikacija kontrasta u toku CT pregleda može povec´ati raspoznatljivost pojedinih vrsta tumora. Prednosti CT u dijagnostici tumora maksilofacijalne regije u odnosu na klasicˇnu rendgensku dijagnostiku, sastoje se u tome što se pomoc´u CT direktno vizualizuje tumori mekih tkiva, a takodje i tumorska infiltracija kosti. CT je od izuzetnog znacˇaja za preoperativnu procenu proširenosti tumora u klinicˇki i radiografski teško dostupnim podrucˇjima kao što su retromaksilarni, retromandibularni i parafaringealni prostor, orbita i baza lobanje. Nuklearna magnetna rezonancija (NMR) U NMR dijagnostici koristi se fenomen rezonancije jedara atoma vodonika u magnetnom polju. Ako se jedra atoma vodonika stave u snažno magnetno polje i stimulišu pomoc´uradiotalasa,onic´eapsorbovati,a poprestankustimulacijeodašiljatiradiofrekventne talase. U magnetnim poljima promenljive jacˇine i uz upotrebu vrlo kompleksnog sistema indukcionih kalema, radiofrekventni talas koji emituje jedna tacˇka detektuje se kao signal NMR, a zatim pomoc´u kompjutera pretvara u sliku. NMR se smatra superiornim u odnosu na CT u slucˇajevima kada je potrebno medjusobno razgranicˇiti razne mekotkivne strukture (odrediti granice izmedju tumora, mišic´a i masnog tkiva). Ovo je posebno znacˇajno u podrucˇjima kao što su baza lobanje, jezik, i nazofarinks. Kod intrakranijalnog prodora tumora odnos moždanih struktura i tumora se bolje definiše pomoc´u NMR nego putem CT. Intravenskim davanjem paramagneticˇnog kontrasta gadolinijuma-DTPA poboljšava se intenzitet signala pojedinih tumora na T1 sekvencama. NMR ne emituje jonizujuc´e nego radiofrekventno zracˇenje, zbog cˇega se smatra bezopasnim. Zbog toga je pogodnija od CT u slucˇaju potrebe za cˇešc´im ponavljanjem snimanja kod mladjih pacijenata. Prednost NMR u odnosu na CT je i što se pomoc´u nje može dobiti bilo koji presek (aksijalni, koronarni, sagitalni, kosi) ispitivanog dela tela bez promene položaja bolesnika. Prikaz ispitivanog podrucˇja u razlicˇitim presecima je od velikog znacˇaja za definisanje granica tumora. Biopsija Biopsija je hirurški postupak uzimanja uzoraka tkiva radi histopatološkog pregleda. Biopsija se koristi u svim slucˇajevima kod kojih se pomoc´u ostalih dijagnosticˇkih postupaka 10

See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.