ebook img

Maksilofacijalna hirurgija Urednik Prof. dr Miodrag Gavrić part 4 PDF

44 Pages·00.137 MB·Serbian
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Maksilofacijalna hirurgija Urednik Prof. dr Miodrag Gavrić part 4

Maksilofacijalna hirurgija Urednik Prof. dr Miodrag Gavric´ 4. Traumatologija (I. Sjerobabin) 4.1. Prelomi donje vilice 4.1.1. Uvod Donja vilica je najisturenija i jedina pokretna kost skeleta lica, zbog cˇega je i najviše izloženapovredjivanju.Poslenosnihkostiju,najcˇešc´ejepovredjivanakostmaksilofacijalneregije, pa spada medju deset naješc´e prelomljenih kostiju ljudskog organizma. Prelomi donje vilice i ostalih kostiju lica i vilica sve su cˇešc´i, teži i komplikovaniji. Cˇesto su udruženi sa povredama CNS ili se javljaju u okviru politraume. Poslednjihdecenija,premapodacimavec´ineautora,povredekostijulicaivilicasejavljaju u 8-10 odsto svih povreda glave. U nastanku preloma donje vilice, ako izuzmemo ratne uslove, kao najcˇešc´i etiološki faktori navode se tucˇa i saobrac´aj, a znatno redje sport, rad i sl. Ovim povredama cˇešc´e su izloženi muškarci u trec´oj deceniji života, što se objašnjava vec´om impulsivnošc´u i sklonosti rešavanju problema fizicˇkim putem. 4.1.2. Anatomija Anatomska svojstva donje vilice su od bitnog znacˇaja za nastanak, lokalizaciju i težinu povrede. Poznatoje dadonja vilica imaoblik luka kojije najjacˇiu svomsrednjemdelu, anajslabiji na krajevima, tj, u predelu koluma. Preko zglobnih nastavaka i ligamenata povezana je sa lobanjom. Preko ovih nastavaka direktno se prenosi traumatsko dejstvo sile na bazu lobanje i endokranijum od kojega je odvojena samo tankom koštanom lamelom temporalne kosti. Donja vilica je obavijena jakom kompaktom koja posebno ojacˇava njenu bazu i ima za cilj da sprecˇi dejstvo sile savijanja. Dejstvo sila žvakanja i njihovo prenošenje na kost donje vilice rešeno je posebnom arhitektonikom spongioze i kompakte. Spongiozne gredice oko alveola zuba su rasporedjene tako da predstavljaju posebno ojacˇanje veze izmedju spongioze i kompakte, stvarajuc´i tzv dentalni trajektorijum koji se proteže ispod apeksa postojec´ih zuba, a završava u predelu ramusa i koluma mandibule. Takodje, na angulusu mandibule postoje tzv trajektorijum marginale, na muskularnom nastavku trajektorijum temporale, zatim veoma izražen bradni trajektorijum i dr. Cˇitav ovaj sistem trajektorijuma ima odredjen i poznat uticaj na nastanak preloma, pošto linije preloma najcˇešc´e idu upravno 1 (poprecˇno) u odnosu na trajektorijum. Takodje, u nastanku preloma tzv slabe tacˇke donje vilice igraju odredjenu znacˇajnu ulogu. Njihov znacˇaj i postojanje su putem staticˇkih i statisticˇkih ispitivanja potvrdili mnogi autori. Kao slabe tacˇke najcˇešc´e se navode predeo vrata i ugla donje vilice, zatim predeo ocˇnjaka i premolara, simfiza, ali i mesta rano ekstrahiranih zuba. Postojec´i zubi u donjoj vilici, usadjeni u alveolarni nastavak, sa periodoncijumom i kostima vilice cˇine anatomsku i funkcionalnu celinu. Broj zuba, njihova lokalizacija i dužina korenova od znacˇajnog su uticaja na nastanak preloma i presudan faktor u izboru metoda repozicije i imobilizacije. Poremec´aj njihovih medjusobnih odnosa, tj, okluzije, ima dijagnosticˇki znacˇaj, ali isto tako dobijeni okluzioni odnos nakon repozicije fragmenata služi kao merilo korektnosti repozicije. 4.1.3. Mehanizam nastanka Donja vilica, iako je najjacˇa kost skeleta lica, najcˇešc´e je povredjena u tucˇama i saobrac´ajnim nesrec´ama. Vrsta i priroda zavisi od anatomskih svojstava donje vilice, susednih mekih i koštanih struktura, postojec´ih zuba, ali i od intenziteta i pravca sile koja dovodi do preloma. Dejstvo sile koja dovodi do preloma mandibule u saobrac´ajnim nesrec´ama skoro redovno prelazi otpornost njene kosti, te i nije presudno u kojem c´e njenom delu delovati. Medjutim, kod tucˇe, udarac pesnicom u bocˇnom predelu donje vilice cˇešc´e dovodi do preloma nego udarac u bradnom predelu. Veoma je cˇesta pojava indirektnih preloma mandibule, kada do preloma dolazi na suprotnoj strani od mesta dejstvujuc´e traumatske sile (prelomi vrata ili ugla donje vilice). Isto tako, veoma cˇesto se pojavljuju istovremeno direktni i indirektni prelomi (mentalna regija - direktni prelom, i kolum sa suprotne strane - indirektni prelom). Stepen, tj, velicˇina dislokacije fragmenata na prvom mestu zavisi od intenziteta i pravca dejstva traumatske sile. Medjutim, kod preloma donje vilice znatan uticaj na dislokaciju fragmenata ima i kontrakcija (vucˇa) mastikatornih mišic´a koji se na njoj pripajaju. Prelomi u predelu ugla ili tela donje vilice bic´e dislokovani cˇesto sinergicˇnom vucˇom mišic´a zatvaracˇa donje vilice (m. masseter i m. temporalis). Istovremeno c´e vec´i, duži prednji fragment donje vilice biti povucˇen naniže dejstvom mišic´a otvaracˇa. Ovo c´e doc´i do punog izražaja ako istovremeno postoji i nepovoljna linija preloma. 4.1.4. Simptomatologija preloma Znaci preloma donje vilice zavise od stepena, tj, velicˇine same povrede. Naprsnuc´e ili linearni prelom svakako daje manji broj simptoma nego dvostruki, kominutivni ili otvoreni prelom donje vilice. Ipak ne treba zaboraviti da je svaki prelom manje-više specificˇan. Sve znake preloma, možemo podeliti na nesigurne i sigurne. Prisustvo svih sigurnih znakova upuc´uje na postojanje preloma, ali odsustvo pojedinih ne znacˇi da preloma nema. 2 Nesigurni znaci preloma: - Bol je intenzivan u trenutku povrede, da bi se nakon toga smanjio i zatim javljao pri pokušaju funkcija donje vilice (govor, žvakanje, gutanje), ali isto tako i pri palpaciji povredjenog predela. Bol postepeno prestaje nakon primene privremene ili definitivne imobilizacije. - Otok ili traumatski edem se javlja u neposrednoj okolini mesta preloma i posledica je ekstravazacije krvi i limfe. Javlja se u prvih šest sati od povrede. Cˇesto je udružen sa potkožnim, odnosno submukoznim hematomima i diskoloracijama. Što je tkivo u okolini frakturne linije rastresitije, to su otoci i hematomi vec´i. Pojava otoka u predelu udaljenom od mesta delovanja traumatske sile takodje treba da pobudi sumnju na postojanje takozvanih indirektnih preloma. - Functio laesa, tj, oštec´enje (smanjenje) funkcije donje vilice zavisi od vrste preloma. Najcˇešc´e postoji poremec´eno otvaranje i zatvaranje usta. Kod težih povreda odnosno preloma, mogu se javiti i teškoc´e ili onemoguc´eno žvakanje, govor i gutanje. - Trizmus je cˇest simptom preloma vilica, narocˇito kod preloma u predelu angulusa ili ramusa. Posledica je poremec´ene funkcije mastikatornih mišic´a. Njegovo prisustvo se može objasniti i kao refleksni odbrambeni mehanizam, tj, prinudna prirodna imobilizacija fragmenata donje vilice. - Hipersalivacija je cˇest simptom preloma donje vilice, a posledica je izmenjenih anatomskih odnosa i lažnog osec´anja stranog tela u usnoj duplji. -Faetor ex ore manje iliviše je izražen kodsvih povreda mekihi koštanih struktura usne šupljine. Posledica je izostanka fiziološkog samocˇišc´enja u toku funkcije žvakanja. - Poremec´aj okluzije je vrlo cˇest i upadljiv znak preloma vilice sa zubima, dok kod bezubih ne ostoji. Stepen malokluzije zavisi od vrste i težine preloma, odnosno sledstvene dislokacije fragmenata. Manifestuje se najcˇešc´e u vidu parcijalno ili totalno otvorenog zagrižaja, ukrštenog zagrižaja, manje ili vec´e stepenice u zubnom nizu, ili pak pomeranja centra ukrštenog zagrižaja obicˇno na stranu preloma. Medjutim, ovaj znak se javlja i kod preloma alveolarnog nastavka vilica, povreda zuba, a može postojati i pre preloma kod raznih deformiteta vilica. - Deformacija donje trec´ine lica kod preloma mandibule je posledica dislokacije fragmenata i traumatskogedema. Što je vec´adislokacija fragmenata, toje deformacijaizraženija. Ovaj simptom može biti manje ili više izražen u stanju mirovanja, a može se i povec´avati pri pokretima donje vilice. Bradni predeo je kod jednostrukih preloma manje ili više pomeren ka povredjenojstranidokjekoddvostrukihprelomadonjevilicebradapomerenanastranudistalnije linije preloma. 3 -Abnormalnapokretljivostfragmenatajesiguranznakpreloma.Javljasekodpotpunog prekida koštanog kontinuiteta donje vilice, pri cˇemu se na mestu preloma javljaju pokreti koji inacˇe normalno ne postoje na tom mestu. U izvesnih preloma se uocˇava pri aktivnim pokretima, ali se najcˇešc´e otkriva bimanuelnim pregledom, pri cˇemu se naizmenicˇno jednom rukom fiksira prvo jedna, pa druga strana, a drugom pokušava da se dobije abnormalna pokretljivost. - Krepitacija je takodje siguran znak preloma i manifestuje se karakteristicˇnim zvukom usled trenja neravnih koštanih površina na mestu abnormalne pokretljivosti. Postoji samo kod potpunih preloma. Na ovom znaku ne treba insistirati, jer se pri tome zatvoreni prelom može pretvoriti u otvoreni, ili, pak, pri grubljim pokušajima (manipulacijama) prekinuti kontinuitet vene, arterije i n. alveolaris inferior. 4.1.5. Vrste preloma donje vilice Pod prelomom ili frakturom se podrazumeva prekid kontinuiteta koštanog tkiva. Prelom može nastati nasilnim putem pod dejstvom traume ili, znatno redje, spontano, kada nastaju tzv patološke frakture. Mnoga opšta koštana oboljenja (rahitis, osteomalacija i dr), ali isto tako i lokalna (osteomielit, maligni tumori, ciste) mogu biti predisponirajuc´i faktori za nastanak preloma. Pri dejstvu jake traumatske sile na kost, do preloma može doc´i na mestu dejstva sile (direktni prelom), ili pak na mestu manje ili više udaljenom od mesta dejstva sile - indirektni prelom. Kao posledica dejstva traumatske sile može doc´i do stvaranja jedne, dve ili više frakturnih linija, kada nastaju tzv jednostruki, dvostruki, višestruki ili kominutivni prelomi. Ukoliko se koža ili sluzokoža u predelu frakture intaktne, imamo zatvorene prelome. Kod otvorenih preloma koštani fragmenti komuniciraju sa spoljašnjom sredinom preko povredjene sluzokože ili kože. Pod dejstvom traume i sledstvenog preloma, koštani fragmenti mogu zauzimati razlicˇite položaje. Velicˇina dislokacije je direktno srazmerna intenzitetu i pravcu dejstva traumatske sile. Najcˇešc´a vrsta dislokacije fragmenata je po dužinskoj osovini kosti, tzv disloactio ad longitudinem, kada dolazi najcˇešc´e do njenog skrac´enja. Medjutim, fragmenti mogu biti dislocirani i po širini (dislocatio ad latus) ili pod uglom (dislocatio ad axim). Na velicˇinu i pravac dislokacije fragmenata takodje veliki uticaj ima i snaga kontrakcije mišic´a koji se pripajaju u blizini preloma. Dejstvo mišic´ne vucˇe c´e doc´i do punog izražaja ako jeipravacfrakturnelinije,odnosnoravni,takav,dasenesuprotstavljanjihovojkontrakciji.Ovde je recˇ o tzv nepovoljnoj liniji preloma koja svojim pravcem pružanja dozvoljava dislokaciju koštanih fragmenata i omoguc´uje da mišic´na vucˇa dodje do izražaja. Povoljna linija je ona koja svojimpravcemnedozvoljava,odnosnosprecˇavadislokacijufragmenata,onemoguc´ujuc´idejstvo mišic´ne vucˇe. 4 4.1.6. Pregled i dijagnostika preloma donje vilice Dijagnostika preloma kostiju lica i vilica je ne retko skopcˇana sa teškoc´ama. Klinicˇke metode - inspekcija i palpacija su najcˇešc´e dovoljne da bi se dobio odgovor na pitanje o postojanju preloma, ali se sa tim svakako ne možemo u potpunosti zadovoljiti. Postojanje edema ponekad onemoguc´ava precizno palpiranje kosti, pa se na osnovu lokalnog nalaza ne može sa sigurnošc´u utvrditi stepen traumatske lezije. Prelomi bez dislokacije, kaoinepotpuniprelomi(fisure),teškoseotkrivajusamonaosnovuklinicˇkogpregleda.Noikada postoji dislokacija fragmenata, pravac frakturnih linija, odnos linija preloma i zuba, kao i eventualne druge patološke promene na kostima, ustanovljavaju se sa daleko vec´om preciznošc´u pomoc´u radiografija. Isto tako je i plan lecˇenja uveliko zavisan, ne samo od klinicˇkog, vec´ i od rendgenskog nalaza. Kontrola rezultata lecˇenja, tj, položaja reponiranih fragmenata, daleko je preciznija ako se koriste adekvatne rendgenografije. Medjutim, treba naglasiti da rendgen dijagnostika preloma kostijulicaivilicanijeuvekjednostavna.Svedocismopropustakojisecˇinenaštetupovredjenog kada se dijagnoza postavlja samo na osnovu radiografije, pošto i ona u odredjenom broju slucˇajevamožebitiinsuficijentna,bilozbogtehnicˇkeneispravnostisnimakailizbogneadekvatnih pozicija pri snimanju. Može se rec´i da se pravilna diagnoza pri povredama maksilofacijalne regije (kao i u cˇitavoj traumatologiji) postavlja na osnovu: 1. anamneze, 2. klinicˇkog pregleda, 3. adekvatne rendgenografije. 1) U anamnezi treba insistirati na nacˇinu i vrsti povredjivanja, subjektivnim i objektivnim tegobama pacijenta. Treba iskljucˇiti povrede CNS ili politraumu. 2)Utokuklinicˇkogpregledaulokalnomstatusutrebatražitisvesigurneinesigurneznake koji prate prelome donje vilice. Znaci preloma zavise prvenstveno od stepena, tj, težine povrede. Linearni prelomi bez dislokacije fragmenata daju vrlo malo lokalnih simptoma i cˇesto se zamenjuju kontuzijama mekih tkiva. Kod preloma sa dislokacijom uvek postoje manji ili vec´i poremec´aji okluzije (otvoreni ili ukršteni zagrižaj), pomeranje centra zagrižaja na povredjenu stranu, poremec´aji oblika zubnog niza ili pojava stepenice u njemu. Koža i meka tkiva u neposrednoj blizini najcˇešc´e su osetljivi na dodir, a na gingivi se cˇesto vide znaci krvavljenja ili rascepi. Kod vec´ih dislokacija fragmenata donje vilice i sledstvenih edema, donja trec´ina lica može biti manje ili više deformisana. Palpatorno treba bimanuelno ispitati sva mesta suspektna na prelom u cilju nalaženja eventualne abnormalne pokretljivosti ili krepitacija. 5 3) Klinicˇka slika je vodilja za ciljani radiografski pregled koji je neminovan za utvrdjivanje tacˇne lokalizacije preloma, pravca frakturne ravni, velicˇine i pravca dislokacije fragmenata, postojanja višestrukih preloma, stanja zuba, njihovog odnosa prema frakturnoj pukotini i drugo. Danas se za ragiografsku potvrdu preloma donje vilice najcˇešc´e koristi ortopantomografija koja osim detekcije preloma, pregledno prikazuje i stanje svih zuba donje i gornje vilice. Medjutim, kod nekih lokalizacija preloma ovim nacˇinom se ne može pouzdano utvrditi velicˇina dislokacije, pa su potrebni i snimci iz specijalnih pravaca. Postero-anteiornaprojekcijamandibuledajepouzdanekompleksneinformacijeoprelomu simfize, tela i ascendentnih ramusa, dok je kosi, lateralni pravac veoma pogodan za tacˇnu orijentaciju o prelomu tela, ramusa, kondila i muskularnog nastavka mandibule. Modifikovana projekcija po Taunu (Towne) daje veoma precizne informacije o prelomu sa lateralnom ili medijalnomdislokacijomkondila.Intraoralnadonjo-gornjaprojekcija,osimštojeveomapogodna za pouzdanu orijentaciju o stanju frontalnih zuba i alveolarnog nastavka, jasno upuc´uje na pravac i stepen dislokacije parasimfizne regije i bolje od drugih otkriva tzv teleskopse dislokacije. 4.1.7. Klasifikacija preloma donje vilice Prelomi donje vilice se mogu razlicˇito klasifikovati, zavisno od anatomije mandibule ili od karakteristika preloma, broja frakturnih linija i dr. Prema lokalizaciji, frakture mandibule se dele na prelome vrata donje vilice, ramusa, angulusa, tela, simfize i alveolarnog nastavka. Svaki od ovih preloma može biti jednostran, obostran, a nisu retke ni medjusobne kombinacije. Treba rec´i da mesto, tj, lokalizacija preloma ima znatnog uticaja i na izbor metode lecˇenja. 4.1.7.1. Prelomi kondilarnog nastavka donje vilice Javljaju se izolovano ili cˇešc´e udruženi sa prelomima druge lokalizacije u donjoj vilici. Ovaj najcˇešc´e frakturirani deo donje vilice se sastoji iz glave (caput mandibulae) i vrata (collum mandibulae). Vrat je najgracilniji (najtanji) deo donje vilice i na njegovoj prednjoj strani se pripaja m. pterygoideus lateralis u istoimenoj jamici. Takodje, u ovom predelu se nalazi i donji pripoj zglobne kapsule temporo-mandibularnog zgloba. Izrazita mehanicˇka neotpornost vrata donje vilice na dejstvo traumatske sile sprecˇava prodor caput mandibulae u srednju lobanjsku jamu i sledstvene teške povrede CNS. Po mehanizmu nastanka, prelom kondilarnog nastavka je skoro iskljucˇivo indirektan, tj, sila obicˇno dejstvuje u predelu brade. Direktni prelomi kondilarnog nastavka su izuzetno retki, pošto je on veoma dobro zaštic´en koštanim masivom tela i luka zigomaticˇne kosti, ali i okolnim mišic´nim strukturama. Dejstvo sile, njen pravac i razlaganje ne zavise samo od mesta delovanja na donju vilicu, vec´ i od položaja glave, tj, da li je ona slobodna ili fiksirana u trenutku dejstva traume. 6 Postoje razlicˇite podele preloma kondilarnog nastavka. Najjednostavnija deli preloma na: a) intrakapsularne - veoma retki, relativno teško se dijagnostikuju; b) ekstrakapsularne - znatno cˇešc´i, sa manje ili više izraženom klinicˇkom simptomatologijom. Ovi prelomi se u klinicˇkoj praksi iz prakticˇnih razloga prema dominirajuc´im klinicˇkim znacima i položaju kondila dele na: 1) preloma kondilarnog nastavka bez dislokacije; 2) prelome kondilarnog nastavka sa dislokacijom; 3) lukascione prelome kondilarnog nastavka. 1) Prelomi kondilarnog nastavka bez dislokacije su relativno retko, a frakturna linija je najcˇešc´elinearnopoprecˇna.Simptomatologijajeoskudna,traumatskiedemupredelyzglobaslabo izražen,poremec´ajiokluzijenedostajuilisuminimalni.Napravudijagnozuupuc´uju,poreddobro uzete anamneze, i funkcionalne tegobe pri pokušaju otvaranja i zatvaranja usta. Pored rutinskih rendgenskih snimaka za donju vilicu, cˇesto su potrebni i tomografski snimci ramusa mandibule 2) Prelomi kondilarnog nastvaka sa dislokacijom - najcˇešc´a su vrsta preloma ove lokalizacije. Retko su izolovani, a cˇešc´e udruženi sa prelomima mentalne regije suprotne strane, simfize ili angulusa mandibule. Dislokacija kondila može biti napred i medijalno (najcˇešc´e), ili nazad i lateralno, znatno redje. Razlog što je najcˇešc´a dislokacija kondilarnog nastavka prema napred i medijalno, jeste pripoj m. pterygoideus lateralis na vratu donje vilice. U klinicˇkoj slici simptomi mogu biti manje ili više izraženi. Otok je primetan, a funkcionalne tegobe veoma izražene. Palpatorno kroz spoljne ušne kanale postoje asinhroni pokreti, odnosno na strani preloma nema ili je bitno smanjena pokretljivost kaputa mandibule prilikom pokušaja otvaranja ili zatvaranja usta. Centar zagrižaja je pomerent na stranu preloma, a okluzija poremec´ena u vidu otvorenog zagrižaja na suprotnoj strani i ukrštenog zagrižaja na strani povrede. U klinicˇkoj slici takodje, sem devijacije brade na stranu preloma, postoji i diskretno skrac´enje ramusa na istoj strani, što je posledica dejstva mišic´ne vucˇe zatvaracˇa i sledstvene dislokacije ad longitudinem cum contractionem. Kod obostranih preloma kondilarnih nastavaka, koji nisu retki, usled tzv teleskopske dislokacije ascendentnih ramusa, postoji poremec´aj okluzije u vidu totalno otvorenog zagrižaja. U kontaktu su samo kvržice zadnjih zuba gornje i donje vilice i javlja se vidljiva retruzija mandibule. Prilikom pregleda pacijenata sa ovim povredama, važno je znati da kod jednostranog preloma koluma povredjeni ne može da pomera vilicu ka zdravoj strani zbog onemoguc´ene 7 funkcije m. pterygoideus lateralis. Kod obostranih preloma kondilarnog nastavka nije moguc´a propulazija mandibule iz istih razloga. 3) Luksacioni prelomi kondilarnog nastavka su relativno retki, a prate ih tegobe i klinicˇka slika izraženijanego kodprethodnih preloma. Uovih prelomacaput mandibulae napušta zglobnu jamu, što pragte povrede kapsule i zglobnih ligamenata. Da bi se postavila tacˇna diagnoza ovog preloma,semrutinskihsnimakadonjevilicepotrebnojenacˇinitiisnimketemporomandibularnog zgloba sa otvorenim i zatvorenim ustima, tomografske snimke ramusa i sl. Ova vrsta preloma se retko može lecˇiti konzervativnim nacˇinom, vec´ zahteva hiruršku repoziciju i ne retko kondilektomiju. 4.1.7.2. Prelomi ramusa mandibule Prelomi ove lokalizacije su relativno retki i ucˇestanost im ne prelazi 5 odsto svih lokalizacija. Razlog leži u tome što je ushodna grana mandibule zaštic´ena snažnim mišic´nim strukturama i jakim periostom, te je teško dostupna uticaju traume. Najcˇešc´e je recˇ o indirektnim prelomima sa slabo izraženom dislokacijom fragmenata. Klinicˇka slika je veoma slicˇna prelomima kondilarnog nastavka. 4.1.7.3. Prelomi angulusa mandibule Više od petine svih preloma donje vilice pripada ovoj lokalizaciji. Ugao mandibule je kao i kondilarni nastavak jedno od predilekcionih mesta preloma, zbog anatomske konfiguracije, strukture i vektorskih sila. Još slabijim ga cˇini prisustvo impaktiranog donjeg umnjaka. Ovaj prelom može nastati direktnim, ali i indirektnim dejstvom traumatske sile i cˇesto je udružen sa prelomima druge lokalizacije. Pravac frakturne linije, pored ostalih, igra važnu ulogu u dislokaciji fragmenata. Kod tzv povoljne linije preloma pravac njenog prostiranja je od gornje ivice alveolarnog nastavka mandibule prema napred i dole. Tok nepovoljne linije kod ovih preloma je od gornje ivice alveolarnog nastavka prema nazad i dole do baze mandibule. Ovaj prelom je karakteristicˇan potome štoje zadnjidistalni fragmentvilice, dislokovannapred, naviše iunutra,posebnokodnepovoljnelinijepreloma.Inacˇe,vec´i(prednji)fragmentjeobicˇnopomeren na stranu preloma, što je rezultat dejstva na njemu pripojenih mišic´a otvaracˇa, ali isto tako i mišic´a zatvaracˇa na suprotnoj zdravoj strani. Zubi (premolari i molari) u gornjoj i donjoj vilici mogu cˇesto smanjiti stepen dislokacije. Klinicˇkaslikasvežihpreloma ovogpredelajejasnoizražena,teselakomogunac´isigurni i nesigurni znaci preloma. Što se poremec´aja okluzije ticˇe, postoji manje ili više otvoreni zagrižaj u predelu vec´eg fragmenta i pomeren centar zagrižaja na stranu preloma. 8 4.1.7.4. Prelomi tela donje vilice Korpus mandibule cˇini najvec´i deo donje vilice. Obavijen je cˇvrstom kompaktom, predstavlja najcˇvršc´i deo donje vilice, što objašnjava ucˇestalost linearnih preloma, nasuprot drugim lokalizacijama gde su relativno cˇešc´i višestruki prelomi. Treba napomenuti da se svi prelomi tela donje vilice u kojoj postoje zubi, smatraju otvorenim, zbog prirode periodontalnog pripoja, cˇak ako lezija gingive i nije klinicˇki vidljiva. Sila koja dovodi do preloma tela donje vilice, cˇinit to najcˇešc´e neposrednim direktnim dejstvom. Od njenog intenziteta zavisi broj frakturnih linija, njihov pravac i stepen dislokacije fragmenata. Dislokacija zavisi i ovde od broja zuba s obe strane frakturne ravni, pravca dejstva traumatske sile, pružanja frakturne linije, ali i od vucˇe mišic´a pripojenih za prelomljene fragmente. Klinicˇka slika kod preloma ove lokalizacije zavisi od intenziteta povrede i velicˇine dislokacije fragmenata. Pošto je regija lako pristupacˇna, klinicˇkim pregledom nije teško nac´i vec´inu znakova karakteristicˇnih za prelom. 4.1.7.5. Prelomi predela simfize donje vilice Relativno su cˇesti, retko izolovani, a cˇešc´e udruženi sa prelomima druge lokalizacije. Nastaju direktnim dejstvom traumatske sile. Frakturne linije su obicˇno rasporedjene u interkaninom prostoru. Ukoliko je frakturna ravan u sagitali donje vilice ili sa njom paralelna, obicˇno ne dolazi do dislokacije zbog sprege sila mišic´a zatvaracˇa. Što je vec´i ugao izmedju sagitalne i frakturne ravni, uticaj mišic´a zatvaracˇa i otvaracˇa na dislokaciju je znacˇajniji. Postojanje dve ili više frakturnih linija u simfiznom predelu može bitno uticati na dislokaciju fragmenata i sledstvenu klinicˇku sliku. U mirnodopskim prilikama u ovom predelu su cˇesti kominutivni prelomi sa defektom mekih i koštanih struktura, nastali pri pokušaju samoubistva puškom. 4.1.7.6. Dvostruki i višestruki prelomi donje vilice Ovavrstapreloma,posebnodvostruki,srec´esesvevišepripovredamadonjevilice.Retko su lokalizovani istostrano, a cˇešc´e obostrano. Nastaju dejstvom snažne sile direktno na jedan deo vilice, te se pored preloma na tom mestu, trauma prenosi i na suprotnu stranu koju lomi indirektnim putem. Najcˇešc´i primer za ovu vrstu povreda je kada sila deluje u predelu mentalne regije sa jedne strane, dovodec´i do direktne frakture na tom mestu i indirektne na kondilarnom nastavku drugu strane. Ukoliko sila deluje upravno na bradni predeo, može doc´i dopreloma oba kondilarna nastavka ili oba angulusa mandibule. Kod dvostrukih preloma uvek postoje tri fragmenta: dva distalna - krac´a i trec´i - središnji. Ovaj središnji fragment je, pod dejstvom sile i vucˇe mišic´a otvaracˇa, obicˇno pomeren prema nazad i nadole. Distalni fragmenti su pod dejstvom sile mišic´a zatvaracˇa pomereni naviše i 9 napred. Centar zagrižaja kod ove vrste preloma je najcˇešc´e pomeren prema distalnijoj liniji preloma. Jednostrani dvostruki prelom obicˇno nastaje direktnim dejstvom snažne sile sa malom površinom dejstva. Povredjena strana je manje ili više deformisana u zavisnosti od stepena dislokacije. Zubni luk je deformisan, postoje stepenice u zubnom nizu i pojava parcijalno otvorenih zagrižaja. Središnji fragment kod ove vrste preloma je dislokovan pod dejstvom traumatske sile i mišic´ne vucˇe prema dole i medijalno. Pravac pružanja frakturne linije, tj, ravni, takodje i ovde igra znatnu ulogu u dislokaciji. Trostruki i višestruki prelomi donje vilice nisu cˇesti kao prethodni, ali pokazuju stalnu tendenciju porasta. Glavna im je odlika da je jedan prelom uvek direktan, a ostali najcˇešc´e indirektni. Klinicˇka slika ovih preloma zavisi od broja frakturnih linija i velicˇine dislokacije. 4.1.7.7. Kominutivni prelomi donje vilice Nastaju delovanjem izuzetno snažne sile usmerene na odredjeni deo vilice, što dovodi do razmrskavanja kosti u vidu mnogobrojnih frakturnih pukotina i fragmenata. Ove povrede, s obzirom na nacˇin nastanka, najcˇešc´e su otvorenog tipa i cˇesto su prac´ene manjim ili vec´im gubitkom koštane mase. Veoma cˇesto se srec´u u okviru ratnih povreda maksilofacijalne regije, aumirnodopskimuslovimajavljajuseupokušajimasamoubistva(najcˇešc´epuškom),prigaženju u saobrac´ajnim nesrec´ama i pri povredama od domac´ih životinja (udarac kopitom konja, rogom, i sl). Na mestu povrede koštani fragmenti mogu biti raznih velicˇina, oblika i u najrazlicˇitijim položajima u odnosu na zdavu kost. Mogu biti povezani sa periostom ili deperiostizovani. Kompleksnost ovih povreda povec´avaju i manje ili više oštec´ena okolna meka tkiva, povrede CNS i dr. Klinicˇki simptomi ovih povreda su veoma jasni i lako uocˇljivi, jer gubitak koštanog, a cˇesto i mekog tkiva, dovode do znatnih unakaženja. Pri postavljanju dijagnoze i pre pocˇetka lokalne terapije treba iskljucˇiti postojanje udruženih povreda i politraumu. Lecˇenje ovih povreda izuzetno je konzervativno, a znatno cˇešc´e hirurško. U toku hirurške obrade,najcˇešc´euopštojanesteziji,cˇiniserepozicijakoštanihfragmenata,narocˇitoonihkojinisu deperiostizovani, u cilju uspostavljanja anatomske celine, tj, konture donje vilice. Uslucˇajudapostojikoštanidefekt,ne ideseposvakucenunauspostavljanje kontinuiteta donje vilice, niti pokušava primarna osteoplastika. Ocˇuvani preostali nepovredjeni delovi donje vilice se dovode u normalni anatomski (okluzioni) odnos sa gornjom vilicom i zatim vilica imobiliše. Koštani defekt se sekundarno rekonstruiše, kada se za to stvore odgovarajuc´i uslovi. 10

See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.