ebook img

Kasvetli Ev I - Charles Dickens PDF

667 Pages·2000·2.71 MB·Turkish
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Kasvetli Ev I - Charles Dickens

KÂZIM TAŞKENT KLASİK YAPITLAR DİZİSİ Charles Dickens KASVETLİ EV Çeviren: Aslı Biçen YKY İSTANBUL 19. yüzyıl İngiliz romanının Oliver Twist ve David Copperfield gibi unutulmaz tiplerinin ve çağdaş Noel mitinin yaratıcısı Charles Dickens (1812-1870), önemli bir toplumsal tarih kayıtçısı olarak roman sanatına büyük katkıda bulunmuştur. Kafka'ya ilham veren romanları, döneminde büyük popülerliğe sahip olduğu halde eleştirmenlerce ciddiye alınmamıştı, ancak 1950'lerden sonra yeniden değerlendirilmeye başlandı. Sürükleyici polisiye kurgusu ve çok katmanlı anlatımı ile Charles Dickens'ın olgunluk çağı romanı kabul edilen Kasvetli Ev güçlü bir toplumsal eleştiri ve sarsıcı bir gözlem gücü ile modern dünyaya geçişin sancılarını, Victoria çağının katı ahlakçılığını, çılgın Chancery Mahkemesi'nin delirticiliğini yansıtır. "Romanın Shakespeare'i"nden "soğuk ikindinin en soğuğu, koyu sisin en koyusu ve çamurlu sokakların en çamurlusu", H. K. Browne'un ilk baskı için hazırladığı illüstrasyonlar ve Aslı Biçen'in titiz çevirisiyle dilimizde. Yapı Kredi Yayınları - 1490 Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi - 41/1 Kasvetli Ev- I / Charles Dickens Özgün adı: Bleak House Çeviren: Aslı Biçen Kitap editörü: Fatma Canpolat Düzelti: Nurettin Pirim Kapak tasarımı: Mehmet Ulusel Baskı: Şefik Matbaası İngilizce ilk baskı: 1853 Bu kitap için temel alınan baskı: W.W. Norton & Company, 1977 YKY’de 1. baskı: İstanbul, Mayıs 2001 2. baskı: İstanbul, Mart 2008 ISBN 978-975-08-0316-7 Takım ISBN 978-975-08-0095-8 © Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş., 2008 Sertifika No: 1206-34-003513 Bütün yayın hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yapı Kredi Kültür Merkezi İstiklal Caddesi No. 161 Beyoğlu 34433 İstanbul Telefon: (0 212) 252 47 00 (pbx) Faks: (0 212) 293 07 23 http:/ / www.yapikrediyayinlari.com e-posta: [email protected] İnternet satış adresi: http://alisveris.yapikredi.com.tr http:/ / www.yapikredi.com.tr Charles Dickens KASVETLİ EV Sunuş • 7 Mahkemeler ve Hukuk Eğitimi Konusunda Genel Bilgiler • 31 Kronoloji • 39 Önsöz • 45 Karakterler • 49 I.Chancery Mahkemesi'nde • 53 II.Sosyete • 60 III. Bir Gelişme • 68 IV.Teleskopik Hayırseverlik • 90 V.Bir Sabah Macerası • 103 VI.Memnuniyet • 118 VII.Hayalet Yolu • 141 VIII.Günahları Örtmek • 152 IX.İşaretler ve Alametler • 173 X.Hukuk Yazıcısı • 189 XI.Sevgili Kardeşimiz • 200 XII.Tetikte • 215 XIII. Esther'in Hikâyesi • 230 XIV. Adap • 246 XV. Bell Yard • 269 XVI. Yapayalmz-Tom • 285 XVII. Esther'in Hikâyesi • 295 XVIII. Leydi Dedlock • 310 XIX. Gitmek • 327 XX. Yeni Kiracı • 341 XXI. Smallweed Ailesi • 356 XXII. Bay Bucket • 374 XXIII. Esther'in Hikâyesi • 388 XXIV. Temyiz Davası • 407 XXV. Bayan Snagsby Her Şeyi Arılıyor • 426 XXVI. Keskin Nişancılar • 436 XXVII. Bir Eski Asker Daha • 450 SUNUŞ Kasvetli Ev'in yazarı Charles Dickens (1812-1870), İngiliz edebiyatının en büyük yazarlarından biridir. Pek çok kez Shakespeare ile karşılaştırmıştır; ona "romanın Shakespeare'i" diyenler de vardır. Ancak, bu görüş, son elli altmış yıldır yapılan araştırma ve incelemelerin ürünüdür. Dickens'ın kendi zamanında insanlar, onun romanlarını genellikle eleştirel olmayan bir yaklaşımla okurlardı. Bu romanlar XIX. yüzyılın ikinci yansında İngiliz kültür yaşamının bir parçası gibiydi. Kitaplarını aylık ya da haftalık bölümler halinde yayımlayan dergilerin her yeni sayısı, büyük bir sabırsızlıkla bekleniyordu. Dickens'ın bu denli sevilen bir yazar olması, uzun yıllar onun eleştirmenlerce nesnel biçimde değerlendirilmesini güçleştiren bir etken oldu. Bu eleştirmenlerden pek çoğu, onu yalnızca eğlendirmek amacı güden bir yazar sayıyor ve toplumun her kesiminden geniş halk kitlelerinin hoşuna gidecek romanlar yazan bir kimsenin aynı zamanda büyük, hatta ciddi bir yazar olamayacağını düşünüyordu. Onlara göre, sevilen bir yazar olmak için Dickens, sanatsal kaygıları bir yana bırakmış, yüzeysel bir iyimserlik havası içinde sulu gözlülük ölçüsüne varan duygusal ve melodramatik romanlar yazmıştır. Romancı olarak Dickens'ın birtakım kusurları olduğu doğrudur ve bunların başında aşın duygusallık gelir. Pek çok romanında sırf okuyucuyu duygulandırmak, hatta ağlatmak için tasarlanmış sahneler vardır. Antikacı Dükkanı1.ndaki küçük kız Nell ile Kasvetli Ev'deki Jo’nun ölümü gibi acıklı sahneler, yazarın kendi zamanında başta Kraliçe Victoria olmak üzere, toplumun tum kesimlerinden insanların gözyaşları içinde okudukları sahnelerdi. Ayrıca, pek çok romanında gördüğümüz kadın ve erkek kahramanlar, iyilikte neredeyse melekler kadar kusursuz, ama ilginçlik açısından gene melekler kadar sıkıcıdırlar. İnandırıcı bir yanları yoktur. Kötü kişiler de öyledir: Melodrama türünün katıksız kötüleridir bunlar. Dickens'ın romanları kurgu yönünden de kusurludur, olay örgüleri dağınıktır. Özelikle Pickvvick Papers, Oliver Tvvist, NicholasNickleby gibi ilk dönem romanlarında olaylar, bir zincirin halkları gibi pek ustalık gerektirmeyen bir biçimde sıralanmıştır. Tüm bu eleştirilere bakılırsa, gerçekten de Dickens'ın iyi bir roman yazan sayılmasına olanak yoktur. Ancak o, hâlâ İngilizlerin en çok okunan yazarları arasındadır, küçük çocuklar için kitaplarından çizgi filmler yapılıyor. Ünü kendi ülkesinin sınırlarını kat kat aşmış durumda ve o, bugün dünya edebiyatının en büyük ustaları arasında sayılıyor. Dickens'ın başarısının temel sırrı, onun yaratıcı hayal gücünde aramak gerekir. Romanlarında çizilen insanlık

See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.