ebook img

De Bron der Wijsheid PDF

2012·5.2991 MB·other
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview De Bron der Wijsheid

Description:
Emed, een levendige en intelligente persoonlijkheid, tracht vanuit zijn wereld vanuit zijn wereld aan gene zijnde via de mediamiek begaafde schrijfster van De Bron der Wijsheid als haar leidsman zijn boodschap van liefde en vrede op aarde te verspreiden. De Bron der Wijsheid voert ons naar dat leven aan Gene Zijde en de daaraan verbonden bewustwording van onze fouten en mislukkingen, die Emed ons uitlegt aan de hand van zijn eigen ervaringen. Hij wil daarmee geenzins uitleggen hoe goed hij altijd is geweest. Integendeel, hij confronteert ons met een Emed die wij niet kennen.
See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.