ebook img

C/16/407593/ KL RK 16-7 PDF

0.37 MB·Dutch
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview C/16/407593/ KL RK 16-7

STAATSCOURANT ~ Officiéle uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. | C/16/407593/ KL RK 16-7 De griffier van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, roept op: de heer Ludgerio Edelbertus Dunker, geboren op 25 maart 1972 te Curagao en mevrouw Suzan Juana Marie Ollarbe, geboren op 20 november 1975 te Curagao, beiden zonder bekende woon-of verblijfplaats in Nederland, Om op woensdag 17 februari 2016 om 13.35 uur te verschijnen ter terechtzitting van deze rechtbank, welke zitting wordt gehouden in het gerechtsgebouw te Lelystad aan het Stationsplein 15, teneinde te worden gehoord op een door de naamloze vennootschap SNS Bank N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht, ingediend verzoekschrift met zaak- en rekestnummer C/16/407593/ KL RK 16-7, strekkende tot het inroepen van een huurbeding ex. art. 3:264 van het pand aan het adres Vloed- straat 1, 8226 DH Lelystad. Een afschrift van het verzoekschrift kan worden opgehaald op het Stationsplein 15 te Lelystad. De griffie is op werkdagen geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. De griffier Staatscourant 2016 nr. 4632 29 januari 2016

See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.