ebook img

Bastylia 1789 PDF

156 Pages·1991·2.7464 MB·other
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Bastylia 1789

Description:

   Paryski motłoch, szczególnie z okolic przedmieścia św. Antoniego, oblegał twierdzę Bastylię, która strategicznie nie miała żadnego znaczenia. Walczące strony nie miały nic z zawodowych armii. Prosty lud próbował przetrzepać skórę kilkudziesięciu siedzącym w twierdzy inwalidom oraz kompanii piechoty szwajcarskiej, znajdującej się tam raczej przez przypadek. Po oddaniu paru strzałów i pewnych stratach po stronie paryżan, inwalidzi zdecydowali się na odstąpienie Bastylii ludowi, co zakończyło tak zwany „szturm na Bastylię”.
   Wydarzenia te - o charakterze peryferyjnym, z uczestnikami w większości animowymi, powinny były, normalną koleją losu, następnego dnia ulec zapomnieniu. W tym przypadku nastąpiło jednak coś całkiem niezrozumiałego, niespotykanego, przynoszącego Francji zmiany, których w tym czasie jeszcze nikt nie przewidywał.
    Upadek Bastylii miał olbrzymie następstwa. Był sygnałem wyjściowym dla Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Był symbolem upadku znienawidzonej władzy królewskiej, despotyzmu oraz rodzącej się świadomości równości wszystkich grup społecznych.
   Dzień 14 lipca jest świętem narodowym Francuzów, którym doceniają ważność tego zdarzenia sprzed ponad dwustu lat.
    Opracowanie Bieleckiego to rzetelna i solidna praca. Analiza przyczyń i skutków szturmu na Bastylię należy do mocnych punktów tej bardzo interesującej książki.

Bastylia jako symbol powinna być ciągłym ostrzeżeniem dla tych współczesnych polityków, którzy - oderwani od realiów życia codziennego społeczeństwa - żyją wizjami własnej doskonałości, fantazjami politycznymi i zaspokajaniem własnych potrzeb.


See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.