ebook img

1851- 1915 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA AMERİKAN MİSYONER FAALİYETLERİNE BİR BAKIŞ ... PDF

19 Pages·2016·0.87 MB·Turkish
by  
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview 1851- 1915 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA AMERİKAN MİSYONER FAALİYETLERİNE BİR BAKIŞ ...

Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2016 March 2016 Yıl 9, Sayı XXV, ss. 417-435. Year 9, Issue XXV, pp. 417-435. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/Joh794 1851- 1915 YILLARI ARASINDA SİVAS’TA AMERİKAN MİSYONER FAALİYETLERİNE BİR BAKIŞ Özgür YILDIZ Özet Amerikan Board Teşkilatı, 1851 yılında Sivas’ta faaliyetlerine etkin olarak başlamıştır. Sivas, Amerikan misyonerlerinin merkez istasyonu haline gelince Amerika’dan gelen misyonerler bölgede Protestanlaştırma faaliyetlerinin yöneticisi olmuştur. Sivas ve çevresinde dış istasyonlar oluşturulmuş, Amerikan Board Teşkilatı’nın yerli ve yabancı görevlileri Protestanlaştırma faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Sivas İstasyon’unda, Amerikalı misyonerler eğitim, sağlık, din ve yardım faaliyetleri ile etkili olmaya çalışmışlardır. Osmanlı Devleti içinde yaşayan Ermeniler ile özel olarak ilgilenen misyonerler, Sivas’ta yaşayan Ermenilerden de büyük destek almışlardır. Bu araştırmada; Sivas’ta Amerikan Protestan misyonerlerinin faaliyetleri başlangıcından Ermeni tehcirinin gerçekleştirildiği 1915 yılına kadar kronolojik olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Amerikan Board Arşiv Belgeleri ışığında Sivas ve dış istasyonlarında yürütülen misyonerlik çalışmaları kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sivas, Amerikan, Misyoner, Eğitim, Sağlık An Overview on the American Missionary Activities Carried Out in Sivas from 1851 to 1915 Abstract American Board Organization launched its activities in Sivas in 1851. Sivas became the headquarters for American missionaries and these missionaries led activities to direct people to Protestantism. External stations were set up in Sivas and its surroundings. Local and foreign officers of the American Board Organization carried out these activities. In Sivas Station, American missionaries tried to have influence through training, health and religious activities and through charities. Missionaries were  Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Özgür Yıldız particularly interested in the Armenians living in the Ottoman State and they were greatly supported by the Armenians living in Sivas. In this research; activities of the American Protestant missionaries in Sivas are studied in chronological order starting from the beginning of activities until the emigration of Armenians in 1915. Missionary activities are explained in brief in the light of the American Board Archives. Keywords: Sivas, American, Missionary, Education, Health Giriş Amerikan Board Teşkilatı1 1810 yılında kurulmuş ve Dünya’da etkili olmuş bir misyoner örgütüdür. Amerikan misyoner teşkilatının Batı Türkiye Misyonu içinde Sivas İstasyonu’nun da sürdürmüş olduğu çalışmalar 1851 yılından itibaren başlamıştır.2 Amerikan Board Arşiv belgelerinde ise Sivas’ın merkez istasyon olarak teşkilatlanmasının bazı belgelerde 18513 bazılarında ise 1852 yılında olduğu tespit edilmiştir.4 Sivas’ta Amerikalı misyonerlerin Protestan kilisesini 1851 yılında açmalarından dolayı çalışmaların bu yıldan itibaren etkili olarak başlatıldığını söylemek mümkündür.5 Sivas’ın dış istasyonlarında Kangal ve Karaören’de 1887’de, Darende’de 1872’de, Divriği’de 1877’de Amerikalı misyonerler faaliyetlerine başlamıştır.6 Sivas Vilayeti sancakları ile birlikte geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu araştırmada Amerikan misyoner faaliyetleri kronolojik olarak ve misyoner raporlarından elde edilen belgelere göre sınırlandırılmıştır. Genel olarak Sivas merkezde çalışan misyonerler ve merkezde Amerikan misyonerleri tarafından açılan kurumlara kısaca yer verilmiştir. Bahsedilen dönemde Sivas’ta Amerikan Kız Okulu, yetimhane, Amerikan Erkek Okulu ve ona bağlı yetimhane ve 1 Amerikan Board Teşkilatı; Amerikan Protestan Misyonerlerinin dünya çapında faaliyetlerini yürüten bir misyoner örgütüdür. Ayrıntılı bilgi için bkz; Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, İmge Kitapevi, Ankara 2000, Özgür Yıldız, Anadolu’da Amerikan Misyonerleri, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2015, Erdal Açıkses, Amerikalıların Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri, TTK, Ankara 2003. ve Çağrı Erhan, Türk Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, İmge Yayınevi, Ankara 2001. Gülbadi Alan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Amerikan Protestan Okulları, TTK, Ankara 2015. 2 Ahmet Gökbel, “Sivas ve Tokat çevresinde Misyonerlik”, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik, Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2005, s.221. 3 P.A.B.C.F.M., Reel: 617, No: 252 4 P.A.B.C.F.M., Reel:596, No: 377,378, 383 5 Grabill Joseph L Grabill, Protestant Diplomacy and The Near East Missioanary Influence on Amerikan policy 1810-1927, University of Minnesota Press, Minneapolis 1971, s.15. 6 P.A.B.C.F.M., Reel:596, No: 396 [418] 1851- 1915 Yılları Arasında Sivas’ta Amerikan Misyoner Faaliyetlerine Bir Bakış hastane etkili olan kurumlardandır.7 Bay Jewett, Dr. West, Bayan Flavia Riggs ve Edward Riggs isimli misyonerler faaliyet göstermiştir.8 Bahsedilen misyonerler Amerikan Board Teşkilatı adına faaliyet gösteren önemli isimlerdendir. 1. 1851-1900 yılları Arasında Sivas’ta Amerikan Misyonerleri 1850 yılında İngiliz Büyükelçisi Lord Straford’un Protestanlara yönelik Osmanlı Devleti’nden imtiyazlar alması tüm Osmanlı Ülkesi’nde olduğu gibi Sivas’ta da Amerikan Protestan misyonerlerinin konumlarını güçlendirmiştir. Islahat Fermanı’nın ilanından (1856) sonra da yoğun ve etkili olarak Sivas Merkez İstasyonu ve dış istasyonlarında açmış oldukları kurumlarıyla örgütlenmişlerdir.9 Osmanlı Devleti içindeki Hıristiyan topluluklar, Kırım Savaşı sonunda gönüllü olarak ilan edilmeyen Islahat Fermanı’nı kendi lehlerine etkili olarak kullanmışlardır. İncelenen birçok Amerikan arşiv belgesinde, misyonerler tezlerini ve imparatorluk içindeki isteklerini desteklemek için Fermanı dayanak olarak göstermişlerdir. 1850 yılında aldıkları imtiyazlar ve 1856 yılı Hatt-ı Humayu’nu dayanak göstererek bölgede Evanjelik çalışmaları hızlandırmışlardır. 1861 yılından 1880’li yıllara kadar kilise faaliyetleri artarak devam etmiş diğer dış istasyonlarda da kiliseler açılmıştır. Takip eden 20 yıl boyunca Evanjelik kiliselerin sayısı ve Protestan cemaat sayısı artmıştır.10 1851 yılında Sivas’ta, 1854 yılında Tokat’ta, 1855 yılında Divriği ve Gürün’de Protestan kiliseleri açılmıştır. Misyonerlerin Sivas’ta yaptığı ilk on yıllık (1851-1861) çalışmaları bölgede Protestanlığın gelişmesi açısından etkili olmuştur.11 1863 yılında Sivas İstasyonu’na Amerikalı misyonerler maaşlar için 2.250 dolar, yerli çalışanlar için 618, eğitim için 213 diğer harcamalar için 244 dolar ayırmıştır.12 Belgede de görüldüğü üzere Sivas’ta Amerikalı misyonerler hem Amerikan hem de yerli çalışan bulundurmuştur. Çalışanların maaşını Board Teşkilatı bütçesinden ödemiştir. 7 Adnan Şişman, XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nde Yabancı Devletlerin Kültürel ve Sosyal Müesseseleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2006, s. 68,69. 8 Gürsoy Şahin, Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Sivas ve Suşehri Bölgelerinde Ermeni Faaliyetleri, IQ Yayınları, İstanbul 2007, s. 64. 9 P.A.B.C.F.M., Reel: 628, No: 556. 10 P.A.B.C.F.M., Reel: 628, No: 556. 11 P.A.B.C.F.M., Reel: 628, No: 556. 12 P.A.B.C.F.M., Reel: 582, No: 97. [419] Özgür Yıldız 1869 yılında Sivas’ta 2 Amerikalı misyoner ve 1 doktor görev yapmakta 4 Amerikalı bayanla birlikte toplam 7 Amerikan çalışan vardır. Dini faaliyetler sürmekte toplam kilise üyesi 18’dir.13Aynı yıl içinde eğitim faaliyetlerine bakıldığında Sivas’ta 2 okulda toplam 75 öğrenci bulunmaktadır. Sivas’a bağlı dış istasyonlardan olan Tokat, Gürün, Zara’da da birer tane Amerikan Protestan misyoner okulu bulunmaktadır.14 1870 yılında da aynı çalışanlarla Amerikalı misyonerler eğitim ve sağlık faaliyetlerini sürdürmüşler fakat Sivas merkezde bir Amerikan Okulu daha açılmıştır15. 1871 yılında Amerikan Board teşkilatı tarafından ayrılan bütçe şu şekildedir (Dolar olarak):16 Maaşlar(Misyoner ve Dr. West) : 1. 425 Yerli Çalışanlar: 648 Eğitim: 240 Kira: 132 Diğer: 505 1871 yılı bütçesindeki çalışmalarını yürütmek için bölgede 6 Amerikan 4 yerli çalışan bulunmaktadır. Tokat, Gürün, Zara dış istasyonlarında da çalışmalar sürmektedir.17 Aynı yıl içinde Sivas’ta 3 okulda 115 öğrenci, Tokat’ta 1 okulda 15 öğrenci, Gürün’de 2 okulda 90 öğrenci, Zara’da 1 okulda 30 öğrenci eğitim görmektedir.18 1860-1871 yılı misyoner çalışmaları değerlendirildiğinde, yerli ve yabancı çalışanların Sivas’ta sağlık, eğitim ve dini faaliyetlerde iyi bir seviyeye geldikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. 1873 yılında Sivas’ta Amerikalı çalışan sayısı 7’ye çıkmıştır. 4 yerli çalışan görevlerine devam etmektedir. Dini çalışmalar ve eğitim çalışmaları sürmektedir.19 Yine aynı yıl içinde Sivas merkezde 3 okulda 100 öğrenci, dış istasyonlarının tümüyle birlikte de 224 öğrenci eğitim almaktadır.20 1874 yılında da Amerikan Protestan misyonerlerinin çalışan sayısı aynıdır. Dini çalışmalar sürmekte ortalama 100 kişi Pazar ayinlerine katılmaktadır.21 13 P.A.B.C.F.M., Reel: 582, No: 68. 14 P.A.B.C.F.M., Reel: 582, No: 73. 15 P.A.B.C.F.M., Reel: 582, No: 81,85. 16 P.A.B.C.F.M., Reel: 582, No: 89. 17 P.A.B.C.F.M., Reel:588, No: 147 18 P.A.B.C.F.M., Reel:588, No: 152 19 P.A.B.C.F.M., Reel:588, No: 163 20 P.A.B.C.F.M., Reel:588, No: 168 21 P.A.B.C.F.M., Reel:588, No: 172 [420] 1851- 1915 Yılları Arasında Sivas’ta Amerikan Misyoner Faaliyetlerine Bir Bakış 1880 yılında Sivas’ta hâlâ 7 Amerikalı çalışan bulunurken yerli olarak çalışanların sayısı 22’ye ulaşmıştır. Toplam kiliseye üye olan Protestanların sayısı ise 103 olmuştur.22 Sivas genelinde Amerikan okullarında eğitim gören öğrenci sayısı ise 705 olmuştur.23 1882 yılında Sivas’ta Amerikalı olarak çalışanların sayısı 6’ya düşmüştür. Gürün, Tokat, Divriği, Zara, Karahisar gibi dış istasyonlarında da Protestan misyonerler faaliyetlerini sürdürmektedir.24 1883 yılında Sivas’ta 6 Amerikalı çalışan, 26 yerli çalışan faaliyetlerini sürdürürken Kayıtlı kilise üye sayısı 101’e düşmüştür.25 Sivas genelinde bulunan 8 okulda ki öğrenci sayısı ise 490 olarak Amerikan Board Arşiv belgelerine yansımıştır.26 Bu okullardan ikisi Sivas merkezde yer almaktadır. Okullardan biri yüksek okul diğeri kız okuldur. Diğer 6 okul dış istasyonlarda yer almaktadır. Öğrencilerden 155’i kız 345’i erkektir.27 1886 yılında Sivas merkezde 3 Amerikalı 14 yerli çalışan faaliyetlerini sürdürmektedir. Dış istasyonlardan Gürün, Darende, Karaören, Zara, Tokat, Divriği, Karahisar, Yenice ve merkez istasyonda toplam 918 kişi Protestanların düzenlemiş oldukları Pazar ayinlerine katılmaktadır.28 Sivas ve ilçelerinde Amerikalı misyonerlerinden eğitim görenlerin sayısı ise 1280’e çıkmıştır.29 1887 yılında Sivas şehrinde Amerikan misyonerleri faaliyetlerini çeşitli alanlarda sürdürmektedirler. 5 Amerikalı 20 yerli çalışan bulunmaktadır.30 Sivas’ta misyonerler, pazar okulu çalışmaları ile dini faaliyetlerini sürdürürken, yüksek okulda mezunlarını vererek; yeni ve yerli Protestan görevlileri misyoner örgütü için çalışmaya hazır hale getirmektedir. Yüksek okul mezuniyet törenine Amerika Birleşik Devletleri Konsolosu Jewet’te katılmıştır31. Görüldüğü gibi tüm çalışmalar Amerika Birleşik Devleti’nin resmi kurum ve kuruluşları ile de açıkça desteklenmektedir. Amerikan misyonerleri Sivas’ta, Hıristiyanlık ve Protestanlık ile ilgili çalışmalarını gençler üzerinde sürdürmekte, Amerikan Board Teşkilatı’nın 22 P.A.B.C.F.M., Reel:596, No: 256 23 P.A.B.C.F.M., Reel:596, No: 263 24 P.A.B.C.F.M., Reel:596, No: 278 25 P.A.B.C.F.M., Reel:596, No: 297 26 P.A.B.C.F.M., Reel:596, No: 314 27 P.A.B.C.F.M., Reel:596, No: 318 28 P.A.B.C.F.M., Reel:596, No: 359 29 P.A.B.C.F.M., Reel:596, No: 370 30 P.A.B.C.F.M., Reel:596, No: 383 31 P.A.B.C.F.M., Reel:597, No: 357 [421] Özgür Yıldız önemli yayın organı olan Avedaper dergisi yayınları ile Protestanlığa ilgiyi artırmaya çalışmaktadır32. Öğretmenler kız öğrenciler ile toplantınlar yaparak onları Protestanlık ile ilgili bilgilendirmekte ve onları dua toplantılarına götürmektedir33. Misyonerle gençler üzerinde çalışarak Sivas Merkez İstasyonu’nda kalıcı etki oluşturmak çabasındadırlar. 1887 yılı içinde Sivas’ta bulunan Ermeniler arasında dini çalışmalar güçlü bir şekilde devam etmiş ve misyonere göre dini faaliyetler başarılı olmuştur. Protestanlığın gerçekleri ve doğruları anlatılmaya çalışılmıştır34. Eski Protestan Ermeni Kilisesinde çalışmalar sürdürülmüştür35. 1887 yılında 11 dış istasyonda Amerikan misyoner çalışmaları sürmüştür.36 Misyoner dış istasyon olan Divriği’ndeki çalışmaları da yakından takip etmiş ve bölgeye ziyaretlerde bulunmuştur37. Bu yıl içinde eğitim için Sivas istasyonuna 2.900 dolar ayrılırken dış istasyonlarına 3.850 dolar ödenek ayrılmıştır. Genel misyonerlik çalışmaları için ise 10.800 dolar ayrılmıştır.38 1888- 1889 yıllarında da misyonerlik faaliyetleri Sivas’ta küçük birkaç değişiklikle sürmüştür. Misyonerler çocuklar ve gençler üzerinde çalışmış, tuttukları raporlar ile merkezleri olan Boston’u bilgilendirmişler raporlara ekledikleri fotoğraflar ile de bölge hakkında gözlemlerini aktarmışlardır39. Kayseri İstasyonu ile bazı çalışmalarda birlikte hareket edilmiştir40. Sivas Yüksek okulunda 36 erkek öğrenci ve iki öğretmenle eğitim çalışmaları misyonerin ifadesine göre mükemmel bir şekilde devam etmektedir. Sivas’ın dış istasyonları Gürün, Tokat ve Divriği’de Protestanlaştırma çalışmaları sürmektedir. Kız yüksek okulunu yatılı bölümü için Harput’tan yeni bir öğretmen gelmiş ve eğitim çalışmalarına katkı sağlamıştır41. Sivas’ta İncil dağıtma ve okuma çalışmaları devam etmekte, düzenli olarak yapılan ziyaretlerle özelilikle kadınlara İncil öğretilmekte ve 32 P.A.B.C.F.M., Reel:597, No: 358 33 P.A.B.C.F.M., Reel:597, No: 359 34 P.A.B.C.F.M., Reel:597, No: 359 35 P.A.B.C.F.M., Reel:597, No: 360 36 P.A.B.C.F.M., Reel:596, No: 377. 37 P.A.B.C.F.M., Reel:597, No: 363 38 P.A.B.C.F.M., Reel:596, No: 226 39 Bkz; EK 1, EK 2, EK 3 EK 4, Misyonerlerin 30 Mart 1888 yılında Sivas’ta çekmiş olduğu resimler. P.A.B.C.F.M., Reel:602, No: 575,576,577,578. 40 P.A.B.C.F.M., Reel:597, No: 366 41 P.A.B.C.F.M., Reel:597, No: 366 [422] 1851- 1915 Yılları Arasında Sivas’ta Amerikan Misyoner Faaliyetlerine Bir Bakış anlatılmaktadır. Dua toplantılarında Bayan Hubbard haftalık olarak devam etmektedir42. 1888- 1889 yılı misyoner raporunda belirtildiği üzere; Divriği, Gürün ve Tokat’ta Protestan kilisesi etkili olarak dini çalışmaları yürütmekte fakat genel ekonomik sıkıntılar bu dış istasyonlarda da sıkıntı yaşanmasına neden olmaktadır43. Ekonomik sıkıntılara rağmen diğer illerdeki kiliselerin desteğiyle de dini çalışmalar sürmüş, Erzurum Kilisesi Papazı Hagop Tashgian, Sivas’ı ziyaret etmiş ve bölge dış istasyonlarında vaazlar vermiştir44. Divriği dış istasyonunda bazı yardımsever üyelerin ölmesi nedeniyle Protestan teşkilatının bazı binalarının yapımı bitirilememiştir. Tokat dış istasyonundaki vaiz genç erkekler üzerinde Protestanlaştırma çalışmalarını sürdürmüştür. Sivas’ta bu dönemde bulunan altı dış istasyonun hemen hepsinde dini çalışmalar etkili olarak sürdürülmeye çalışılmıştır. Dua hizmetleri, vaazlar yapılmıştır45. 1891 yılı içerisinde de Sivas’ta misyonerlik faaliyetleri Amerikan Board Teşkilatı’nın çabalarıyla yürütülmüştür. Dış istasyonlardaki vaaz hizmetleri sürerken erkek ve kız okulundaki eğitim faaliyetleri devam etmektedir46. 1896 yılında yardım faaliyetleri ile Amerikan Misyonerleri Sivas’ta etkili olmaya çalışmaktadır. 1896 yılı Osmanlı Arşiv Belgelerinde yer alan bilgiye göre; Missionary Herald Gazetesi’nin teşvikiyle Ermenilere para yardımında bulunmak için 7 tane yardım komisyonu kurulduğu ve bu komitelerden Sivas’ta da kurulmasının gerekli olduğu bildirilmektedir.47 Kısaca değerlendirildiğinde 1851-1900 yılları Sivas İstasyonu’nun kuruluş ve gelişme aşamalarını kapsamaktadır. Hemen her alanda Amerikan misyonerleri başlaştıkları faaliyetleri geliştirerek sürdürmüşlerdir. Kilise cemaatini arttırmışlar, okul sayıları artmış ve sağlık hizmetleri genişlemiştir. 42 P.A.B.C.F.M., Reel:597, No: 367 43 P.A.B.C.F.M., Reel:597, No: 367 44 P.A.B.C.F.M., Reel:597, No: 368 45 P.A.B.C.F.M., Reel:597, No: 369 46 P.A.B.C.F.M., Reel:607, No:41,42. 47 Osmanlı Belgelerinde Ermeni Amerikan ilişkileri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No 86, Ankara 2007, s.33 [423] Özgür Yıldız 2. 1900- 1915 Yılları Arasında Sivas’ta Amerikan Misyonerleri 1900’lü yıllara kadar eğitim faaliyetleri ve kilise çalışmaları aralıksız sürüyordu. Bu dönemde birçok Amerikan Protestan kilisesinde görüldüğü gibi dini çalışmaları yürütenler genelde Ermeniler idi. Sivas’ta da Protestan olan Ermeniler bu çalışmaları yürütmekte, çalışanların isimleri şöyle idi:48 Sivas: Nihran Kazancıyan Divriği: Haroutune Kartozian Gürün (Karatepe): Kevork Demirciyan Gürün: Muhurditeh Lousigian Manculuk: Sarkis Güreghian Sağlık çalışmaları da Amerikan Hastanesi bünyesinde devam etmekte idi. Aynı zamanda Sivas Amerikan Hastanesi Anadolu’da bulunan diğer Amerikan hastaneleri ile özelliklede Talas Amerikan Hastanesi ile işbirliği içinde bulunuyordu. 7 Aralık 1906’da Boston’da bulunan Kadın Board Teşkilatı’na Amerikalı hemşire ihtiyacı bildiren Amerikalı misyonerler hastanedeki müdahaleler için Amerikan bir hemşirenin elzem olduğunu bildiriyordu49. 15 Aralık 1906’da Misyoner Clark’ın, Boston’a göndermiş olduğu mektuptan anlaşıldığı üzere hastane çalışmalarında, dil problemi nedeniyle yabancı doktorların yerli asistanlarla çalışması özellikle cerrahi müdahaleler sırasında büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Bu nedenle yabancı doktor için yabancı hemşire talebi Boston’da Beacon Caddesinde bulunan Amerikan Board Teşkilatı papazı Barton’a yapıldı50. Misyoner Clark’ın 4 Haziran 1907’de Boston’a gönderdiği mektuptan anlaşıldığı üzere, Sivas’ta bulunan Amerikan Konsolosu, Trabzon’a nakil olmuştur. Misyoner Clark Protestanlık faaliyetlerinin daha uygun sürdürülmesi ve yürütmenin hızlı olabilmesi için yeni bir Konsolos’un Sivas’a gönderilmesini istemektedir. Yine aynı yıl içinde hastane çalışmalarının da üst düzeyde devam ettiğini belirtmektedir51. Misyoner Clark 7 Ekim 1907 tarihli mektubunda hastane çalışmalarının Sivas’ta geliştiğini bildirmektedir. Geçen üç yıla göre çalışmaların daha üst boyutta olduğunu belirtirken Bayan Cole’ın çalışmalara yardımın olumlu etki oluşturduğunu belirtmektedir. Cerrahi odasında sterilizasyonu sağlamak için bir 48 P.A.B.C.F.M., Reel:617, No: 331 49 P.A.B.C.F.M., Reel:619, No: 793 50 P.A.B.C.F.M., Reel:619, No: 791 51 P.A.B.C.F.M., Reel:619, No: 796,797 [424] 1851- 1915 Yılları Arasında Sivas’ta Amerikan Misyoner Faaliyetlerine Bir Bakış otoklav’ın temin edilmesinin sağlık şartları için olumlu gelişme olduğunu belirten misyoner hemşirelerin de bu konuda titiz çalıştığını belirtmektedir52. 1907 yılında misyonerlerin kendi okullarından mezun alan iki genç bayan Merzifon’da iki yıl deneyim kazandıktan sonra Sivas Amerikan hastanesinde göreve başladı. Onların iyi hemşireler olduğunu belirten misyoner Clark bu gelişmenin çok olumlu olduğunu vurguladı53. Misyoner Clark 1907 yılında hastanenin çoğu müşterisinin Ermeni olduğunu Türk’lerin sınırlı sayıda başvurduğunu ama ilerleyen yıllarda Hastaneye başvuran Türk sayısının artmasını umduklarını belirtmektedir54. 1907 yılında hastanede yeni bir mutfak ihtiyacı doğdu, ekonomik sıkıntı olması nedeniyle Misyoner Clark zorlukla bu yeniliği yapabildiklerini bildirmiştir. Hastalardan alınan ücretin bazı yeniliklerin yapılmasına yeterli olmadığını belirtmiştir55. Maddi sıkıntının olmasının hastanenin gelişmesinde büyük problem olduğunu öne süren misyoner Amerika’dan hastanenin gelişmesi için maddi destek beklemektedir56. 10 Aralık 1907’de Sivas misyoneri Bayan Cole’ın Sivas’ta yapmış olduğu misyonerlik çalışmalarının çok yerinde olduğunu övgüyle bahsederken onun kalıcı olarak Sivas’ta bulunmadığını belirtip düzenli ve sürekli olarak Sivas’ta kalacak bir bayan misyoner talep etmektedir57. Aralık 1908’de Bayan Cole hastalanmış ve Zatürree olmuştur. Misyoner Clark bu durumu hemen Boston’a bildirmiştir58. Bu durum Amerikan Board Teşkilatı’nın çalışanlarının sağlık durumuyla yakından ilgilendiklerini göstermektedir. Misyoner Clark’ın 8 Temmuz 1909’da yazmış olduğu mektuptan anlaşıldığı üzere Sivas’ta hala Amerikan konsolosu gönderilememiştir. Bay Clark Sivas’ta bulunan Amerikan vatandaşlarının işlerinin daha hızlı yürütülebilmesi için konsolos isteğini yinelemektedir59. 1909 yılında da Sivas dış istasyonlarında misyonerlerin faaliyetleri sürmektedir. Gürün, Daren’de ve diğer dış istasyonları Misyoner Bay Partridge 52 P.A.B.C.F.M., Reel:619, No:800 53 P.A.B.C.F.M., Reel:619, No: 800 54 P.A.B.C.F.M., Reel:619, No: 801 55 P.A.B.C.F.M., Reel: 619, No: 801 56 P.A.B.C.F.M., Reel:619, No: 802 57 P.A.B.C.F.M., Reel:619, No: 806 58 P.A.B.C.F.M., Reel:619, No: 808 59 P.A.B.C.F.M., Reel:619, No: 810 [425] Özgür Yıldız 16 eylül- 6 ekim 1909 tarihleri arasında 20 gün boyunca gezmiş ve 200 mil yol gitmiştir. Yaptığı gözlemler sonunda etkilendiği en önemli husus kadınları dini faaliyetlere katılması ve uyum içinde vaaz işlerinin sürmesi olmuştur. Bunun yanında çalışmaların büyük oranda Ermeniler üzerine olduğunu vurgulamıştır60. 3 Aralık 1909 yılında Sivas’ta Amerikan Board Teşkilatı’nın en önemli faaliyeti olarak medikal çalışmaları görülmektedir. Doktor ve hemşire ihtiyacı devam etmektedir. Dr. Kerakeen Sewney geçici olarak hastaneye destek vermektedir. Misyoner Clark’a göre bir Amerikan tıp okulundan mezun alan Bay Sewney bölgenin en iyi doktorlarından biridir61. 1909 yılında Dr. Sewney’in maaşı Sivas istasyonunda bulunan Protestan üyelerin katkısıyla ödenebilmektedir. Misyonere göre hastane yalnızca bir Hıristiyan hastanesi değil bunun yanında iyi bir hastanedir62. 1910 yılında Sivas’ta çıkan tifüs salgını nedeniyle Hastane çalışmaları bu hastalık üzerine yoğunlaşmıştır. Bulaşıcı olan bu hastalık hastane çalışanlarını da olumsuz etkilemiştir. Bazı hemşireler hastalığın kurbanı olmuşlardır63.1910 yılında Sivas Amerikan Hastanesi’nin hastalarının çoğunlu Ermeni ve Türker’den oluşmakta çok az bir kısmı da Rum’dur. 2000 kişi 1910 yılı içinde kliniğe gelmiş hatta bazıları birden fazla gelmiştir. 5977 hasta ayakta tedavi edilmiş, 195 hasta hastanede tedavi olmuştur. Dr . Clark mayısta ayrılınca Ermeni Doktor Karekin Sewney o dönünceye kadar çalışmaları yürütmüştür64. Hastanede misyonerlik faaliyetleri de yapılmaktadır. Hastalara dualar edilmekte misyoner olan personel İncil okumaktadır. Misyoner göre Müslüman olan hastalar gönüllü olarak İncil dinlemekte ve vaazları dört gözle beklemektedir65. Yine 1910 yılı raporuna bakıldığında Sivas Amerikan hastanesinde çocukların da tedavi edildiği görülmekte tüberkülozun çocuklar arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Misyonere göre klinik hizmetleri başarıyla sürmektedir66. 1910 yılı Sivas İstasyonu raporu incelendiğinde Sivas’ta misyonerlik faaliyetleri sürdüren görevliler şöyle sıralanmaktadır:67 60 P.A.B.C.F.M., Reel: 623, No: 890, 891. 61 P.A.B.C.F.M., Reel: 619, No: 814,815. 62 P.A.B.C.F.M., Reel: 616, No: 388. 63 P.A.B.C.F.M., Reel: 628, No: 552. 64 P.A.B.C.F.M., Reel: 628, No: 552. 65 P.A.B.C.F.M., Reel: 628, No: 552. 66 P.A.B.C.F.M., Reel: 628, No: 553. 67 P.A.B.C.F.M., Reel: 628, No: 554. [426]

Description:
Amerikan Board Teşkilatı, 1851 yılında Sivas'ta faaliyetlerine etkin olarak başlamıştır. Sivas, Amerikan . artırmaya çalışmaktadır32. Öğretmenler kız
See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.