ebook img

ENGLISH - CHINESE PDF

586 Pages·2010·2.48 MB·English
by  
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview ENGLISH - CHINESE

ENGLISH - CHINESE English-Chinese- Pinyin Dictionary English Chinese Pinyin a priori 先验的 xiānyànde a priori 先验地 xiānyàndì A-, ab- (prefix) 分开 fēnkāi a-, an- 不 bù a-, an- 无 wú Aardvark 土豚 tǔtún Aardvark 土猪 tǔzhū abdomen 腹 fù abdominal air sac 腹气囊 fùqìnáng abdominal muscle 腹[部]诸肌 fù[bù]zhūjī abdominal pectoralis muscle 胸腹肌 xiōngfùjī abdominal plate 腹板 fùbǎn abdominal scute 腹[角]板 fù[jiǎo]bǎn abdominal transverse muscle 腹横肌 fùhéngjī abductor 展肌 zhǎnjī abductor muscle [外]展肌 [wài] zhǎnjī abductor muscle 外展神经孔 wàizhǎnshénjīngkǒng aberrant 异常的 yìchángde aberration 变型 biànxíng Abo Formation 阿博组 ābózǔ aboral 远口侧 yuǎnkǒucè aboral auricular muscle 耳后肌 ěrhòujī aboral palatine fenestra 腭口侧 èkǒucè aboriginal 土著的 tǔzhùde abortion 流产 liúchǎn abrasion 磨蚀 móshí absolute age 绝对年龄 juéduìniánlíng absolute dating (radiometric dating) 绝对年代 juéduìniándài absolute ranking 绝对级别 juéduìjíbié absorbance 吸光率 xīguānglǜ absorbent 吸收剂 xīshōujì absorption spectrometry 吸收光谱测定(法) xīshōuguāngpǔcèdìng(fǎ) abundance 丰度 fēngdù 2 English-Chinese- Pinyin Dictionary abundance zone 富集带 fùjídài abyssal 深海底的 shēnhǎidǐde abyssal plain 深海平原 shēnhǎipíngyuán acacia 阿拉伯(树)胶 ālābó(shù)jiāo Academia Sinica 中国科学院 zhōngguókēxuéyuàn Academy of Science 科学院 kēxuéyuàn Acanthoclinidae 棘盖鱼科 jígàiyúkē Acanthodes 棘鱼属 jíyúshǔ Acanthodidae 棘鱼科 jíyúkē Acanthodiformes 棘鱼目 jíyúmù Acanthodii 棘鱼纲 jíyúgāng Acanthopterygii 刺鳍鱼超目 cìqíyúchāomù Acanthopterygii 棘鳍目 jíqímù Acanthuridae 刺尾鱼科 cìwěiyúkē Acanthuroidei 刺尾鱼亚目 cìwěiyúyàmù accelerator 促进剂 cùjìnjì acceptor RNA 受体(RNA) ((RNA) 受体) shòutǐ, (RNA) ((RNA) shòutǐ) acceptor RNA 转移RNA zhuǎnyí RNA acceptor site 受体部位 shòutǐbùwèi accessory carpal (bone) 副腕骨 fùwàngǔ accessory denticle 副铰齿 fùjiǎochǐ accessory gluteal muscle 臀附肌 túnfùjī accessory ligament 副韧带 fùrèndài accessory palatine foramen 副腭孔 fùèkǒng accessory sacrococcygeal muscle 骶尾附肌 dǐwěifùjī accessory sacrococcygeal muscle 荐尾附肌 jiànwěifùjī accessory socket 副铰窝 fùjiǎowō Accipitridae 鹰科 yīngkē acclimation 驯化作用 xùnhuàzuòyòng acclimatization 水土适应 shuǐtǔshìyìng accommodation 适应 shìyìng accommodation 调节作用 tiáojiézuòyòng acetabular articular facet (femur) 髋臼关节面 kuānjiùguānjiémiàn acetabular cartilage 髋臼软骨 kuānjiùruǎngǔ acetabular foramen (synsacrum) 髋臼孔 kuānjiùkǒng acetabular notch 髋臼切迹 kuānjiùqièjī 3 English-Chinese- Pinyin Dictionary acetabular part of pubis 耻骨髋臼部 chǐgǔkuānjiùbù acetabular part of pubis 髋臼部 kuānjiùbù acetabular ramus 髋臼支 kuānjiùzhī acetabulum 髋臼 kuānjiù acetic 醋的 cùde acetic acid 醋酸 cùsuān acetic acid 乙酸 yǐsuān acetone 丙酮 bǐngtóng Acheulian age 阿舍利时代 āshèlìshídài Achilles tendon (calcaneal tendon) 跟腱 gēnjiàn achromatic 消色的 xiāosède acid 酸 suān acid 酸类 suānlèi acid 酸性的 suānxìngde acid-base balance 酸碱平衡 suānjiǎnpínghéng acidify 酸化 suānhuà acidity 酸度 suāndù Acinonyx (cheetah) 猎豹 lièbào Acipenseridae 鲟科 xúnkē Acipenseriformes 鲟目 xúnmù Acipenseriformes 鲟形目 xúnxíngmù Acipenseroidea 鲟形超科 xúnxíngchāokē Acipenseroidei 鲟目 xúnmù acme zone 顶点带 dǐngdiǎndài acme zone (flood zone) 极顶带 jídǐngdài Acoela 无肠目 wúchángmù acoelous 不空 bùkōng acoelous vertebra 无凹椎 wúāozhuī acquired character 获得性 huòdéxìng acquired character 习得性[状] xídéxìng[zhuàng] acquired immunity 获得性免疫 huòdéxìngmiǎnyì Acrania 无头 wútóu acrocoraco-humeral ligamental impression (coracoid) 肩喙韧带压迹[痕] jiānhuìrèndàiyājī[hén] acrocoracoid process 乌喙突 wūhuìtū acrodont 端生齿 duānshēngchǐ 4 English-Chinese- Pinyin Dictionary acrodont 端生牙 duānshēngyá acromial process 肩峰突 jiānfēngtū acromiodeltoideus muscle 肩峰三角肌 jiānfēngsānjiǎojī acromion 肩峰 jiānfēng acromiotrapezius muscle 肩峰斜方肌 jiānfēngxiéfāngjī Acrotretida 乳孔贝目 rǔkǒngbèimù acrozone 极顶带 jídǐngdài Actinoceratina 珠角石亚目 zhūjiǎoshíyàmù Actinolepididae 辐纹鱼科 fúwényúkē Actinopterygii 刺鳍组 cìqízǔ Actinopterygii 辐鳍组 fúqízǔ Actinopterygii 辐鳍鱼亚纲 fúqíyúyàgāng actinopterygium 辐鳍 fúqí activation 活化 huóhuà activation 激活作用 jīhuózuòyòng activation energy 活化能 huóhuànéng active transfer 活性转移 huóxìngzhuǎnyí active transfer 主动传递 zhǔdòngchuándì active transport 活性运移 huóxìngyùnyí active transport 主动运输 zhǔdòngyùnshū activity 活动力 huódònglì activity 活力 huólì activity 活性 huóxìng ad- 接近 jiējìn ad- 向 xiàng adambulacral 副步带板 fùbùdàibǎn Adapidae (= Notharctidae) 兔猴科 tùhóukē Adapisoricidae 猴鼩科 hóuqúkē adaptation 适应性 shìyìngxìng adaptive breakthrough 适应突破 shìyìngtūpò adaptive enzyme 适应酶 shìyìngméi adaptive immunity 继承免疫性 jìchéngmiǎnyìxìng adaptive peak 适应峰 shìyìngfēng adaptive radiation 适应辐射 shìyìngfúshè adaptive regression 适应退化 shìyìngtuìhuà adaptive strategy 适应方式 shìyìngfāngshì 5 English-Chinese- Pinyin Dictionary adaptive valley 适应谷 shìyìnggǔ adaptivity 适应性 shìyìngxìng adductor 收肌 shōujī adductor muscle [内]收肌 [nèi]shōujī adductor scar 收肌痕 shōujīhén adenine (Ade) 腺嘌呤 xiànpiàolíng adenosine (A, Ado) 腺(嘌呤核)苷 xiàn(piàolínghé) gān adherent 粘着的 niánzháode adipose capsule 脂囊(肾) zhīnáng(shèn) adipose fin 脂鳍 zhīqí adipose tissue 脂肪组织 zhīfángzǔzhī adlacrimal (bone) 附泪骨 fùlèigǔ adnasal (bone) 副鼻骨 fùbígǔ adrenal 肾上腺 shènshàngxiàn adrenalin 肾上腺素 shènshàngxiànsù adsorption 吸附作用 xīfùzuòyòng adult 成年[个体] chéngnián[gètǐ] Aegialornithidae 滨燕科 bīnyànkē aegithognathous palate 雀腭 quèè Aegothelidae 山乳鸟科 shānrǔniǎokē aeluroid carnivore 猫形食肉类 māoxíngshíròulèi Aeluroidea (Infraorder) 猫形次目 māoxíngcìmù aeolian 风成(的) fēngchéng(de) aeolian facies 风积相 fēngjīxiàng aeolian rock 风成岩 fēngchéngyán Aepyornithidae 隆鸟科 lóngniǎokē Aepyornithiformes 隆鸟目 lóngniǎomù aerobic 需氧的 xūyǎngde Aetosauria 恩吐龙亚目 ēntǔlóngyàmù Aetosauridae (= Stagonolepidae) 恩吐龙科[锹鳞龙科] ēntǔlóngkē[qiāolínlóngkē] Afar 阿法 āfǎ aff. (affinis) 近似 jìsì aff. (affinis) 类缘 lèiyuán aff. (affinis) 亲近(而不是相似的) qīnjìn(érbùshìxiāngsìde) aff. (affinis) 亲缘 qīnyuán affinity 亲和 qīnhé 6 English-Chinese- Pinyin Dictionary affinity 亲和力 qīnhélì affinity 亲和性 qīnhéxìng affinity 亲缘性 qīnyuánxìng Africa 非洲 fēizhōu African Realm 非洲界 fēizhōujiè African Region 非洲区 fēizhōuqū Aftonian 阿夫顿阶 āfūdùnjiē Aftonian Stage 阿夫顿间冰期 āfūdùnjiànbīngqī Agamidae 飞蜥科 fēixīkē agar 琼脂 qióngzhī agar 洋菜 yángcài age 期 qī age and area hypothesis 年龄与面积假说 niánlíngyǔmiànjījiǎshuō age determination 年龄测定 niánlíngcèdìng Age of Mammals 哺乳动物时代 bǔrǔdòngwùshídài Age of Reptiles 爬行动物时代 páxíngdòngwùshídài age rank system 年代-级别系统 niándài- jíbiéxìtǒng age structure (of a fossil sample) 年龄结构 niánlíngjiégòu agent, oxidizing 氧化剂 yǎnghuàjì agent, reducing 还原剂 huányuánjì agglomerate 集块岩 jíkuàiyán aggradation 加积作用 jiājīzuòyòng aging 老化 lǎohuà Agnatha 无颌纲 wúhégāng Agnopteridae 疑鹳科 yíguànkē Agnotozoic (= Proterozoic) 前古生代(界) qiángǔshēngdài(jiè) Agouti 刺鼠 cìshǔ Agriochoeridae 郊猪科 jiāozhūkē Agriochoerus 郊猪 jiāozhū Aguja Formation 阿古加组 āgǔjiāzǔ Aigialosaurus 绳龙类 shénglónglèi Ailuropoda 大熊猫属 dàxióngmāoshǔ Ailurus (Lesser Panda) 小熊猫 xiǎoxiōngmāo air chamber 气室 qìshì air compressor 压气机 yāqìjī air filter 空气滤器 kōngqìlǜqì 7 English-Chinese- Pinyin Dictionary air resistance 空气阻力 kōngqìzǔlì air sac 气囊 qìnáng Aistopoda 缺肢目 quēzhīmù ala (= wing) 翼 yì Alachua (NA) 阿拉曲亚 ālāqūyà alae notch 翼切迹 yìqièjī alar cartilage 翼状软骨 yìzhuàngruǎngǔ alar ligament 翼状韧带 yìzhuàngrèndài alar muscle 翼状肌 yìzhuàngjī alar nasalis muscle 鼻肌翼部 bíjīyìbù alar plate 翼板 yìbǎn Alaska 阿拉斯加 ālāsījiā Alauca Clay 阿劳卡黏土层 āláokǎniántǔcéng Alaudidae 百灵科 bǎilíngkē albedo 反照率 fǎnzhàolǜ Albert Mines beds 艾伯特矿山层 àibótèkuàngshāncéng Albian Stage 阿尔必阶 āěrbìjiē albinism 白化症 báihuàzhèng Albulidae 鰯科 ruòkē Albuloidei 鰯亚目 ruòyàmù albumen 蛋白 dànbái albumen 蛋清 dànqīng albumen 蛋清清蛋白 dànqīngqīngdànbái albumen 胚乳 pēirǔ albumen (albumin) 清蛋白 qīngdànbái albumin 白朊 báiruǎn albumin (albumen) 白蛋白 báidànbái Alcae 海雀亚目 hǎiquèyàmù Alces (elk, moose) 犴 hān Alces (elk, moose) 驼鹿 tuólù Alces (elk, moose) 真麋 zhēnmí Alcidae 海雀科 hǎiquèkē alcohol 醇 chún alcohol 酒精 jiǔjīng alcohol 乙醇 yǐchún Alepocephalidae 平头鱼科 píngtóuyúkē 8 English-Chinese- Pinyin Dictionary Alepocephaloidei 平头鱼亚目 píngtóuyúyàmù alga (algae) 藻类 zǎolèi algal 藻类的 zǎolèide Algonkian 阿尔岗系 āěrgāngxì Algonkian Period 阿尔岗纪 āěrgāngjì alisphenoid (bone) 翼蝶骨 yìdiégǔ alisphenoid cartilage 翼蝶软骨 yìdiéruǎngǔ alkaline 碱性的 jiǎnxìngde alkaline rock 碱性岩类 jiǎnxìngyánlèi alkaloid 生物碱 shēngwùjiǎn Allahabad (As) 阿拉哈巴德 ālāhābādé Allan's Rule 艾伦法则 àilúnfǎzé allele (allelomorph) 等位基因 děngwèijīyīn Alligator 钝吻鳄 dùnwěnè Alligatoridae 钝吻鳄科 dùnwěnèkē allochronic species 异时种 yìshízhǒng allochthon 外来体 wàiláitǐ allochthonous 获得的 huòdéde allochthonous 外生的 wàishēngde allochthonous 引入的 yǐnrùde allometric development 异率发育 yìlǜfāyù allometric growth 异速生长 yìsùshēngzhǎng allometry 异速生长 yìsùshēngzhǎng allopatric 分布区不重叠的 fēnbùqūbùchóngdiéde allopatric 异域的 yìyùde allopatric growth 异地生长 yìdìshēngzhǎng allopatric population 异地种群 yìdìzhǒngqún allopatry 分布区不重叠 fēnbùqūbùchóngdié allopatry 异地 yìdì allopatry 异域性 yìyùxìng Allosauridae 跃龙科 yuèlóngkē Allosaurus 异龙属 yìlóngshǔ Allosaurus 跃龙 yuèlóng allospecies 异域种 yìyùzhǒng Allotheria 多瘤齿兽亚纲 duōliúchǐshòuyàgāng alluvial 冲积 chōngjī 9 English-Chinese- Pinyin Dictionary alluvial clay 冲积粘土 chōngjīniántǔ alluvial fan 冲积扇 chōngjīshàn alluvial tin 冲积锡 chōngjīxī Alopecodontidae 秃齿兽科 tūchǐshòukē Alopiidae 长尾鲨科 chángwěishākē Alpacophora 无板目 wúbǎnmù alpha (α) 希腊字母, α xīlàzìmǔ, α alpha decay 衰变, α- (α-衰变) shāibiàn, α- (α-shuāibiàn) alpine 高山的 gāoshānde alteration 蚀变 shíbiàn Alticamelus 高骆驼 gāoluòtuó altithermal 高温期 gāowēnqī altitude 地平纬度 dìpíngwěidù altitude 高度 gāodù altitude 海拔 hǎibá alular metacarpal (carpometacarpus) 掌骨翼 zhǎnggǔyì alular process 翼突 yìtú alveolar foramen 齿槽孔 chǐcáokǒng alveolar foramen 牙槽孔 yácáokǒng alveolar tuberosity 牙槽结节 yácáojiéjié Alveolitina 槽珊瑚亚目 cáoshānhúyàmù alveolus (alveoli) 槽 cáo alveolus (alveoli) 小孔 xiǎokǒng alveolus (see tooth socket) 齿槽 chǐcáo Amalgre (NA) 阿马格烈 āmǎgéliè Ambelodon 变齿象 biànchǐxiàng amber 琥珀 hǔpò ambiens muscle 栖肌 qījī Amblycipitidae 杨科 yāngkē Amblypoda 钝脚目 dùnjiǎomù America 美洲 měizhōu American Commission on Stratigraphic měiguódìcéngmìngmíngwěiyuá Nomenclature 美国地层命名委员会 nhuì American Deer (Odocoileus) 美洲鹿 měizhōulù Amia 弓鳍鱼 gōngqíyú Amiidae 弓鳍鱼科 gōngqíyúkē 10

See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.